Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto auttaa koululaista ja hänen perhettään kaikissa koululaisen terveyttä ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä.

Kouluterveydenhuolto kutsuu oppilaan terveystarkastukseen jokaisella vuosiluokalla. Tarkastusten lisäksi kouluterveydenhuolto auttaa kaikissa koululaisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kouluterveydenhuollossa jatketaan neuvolassa aloitettuja rokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Rokotuslupaa kysytään vanhemmilta silloin, kun rokotetta tarjotaan lapselle, joka ei itse kykene vielä asiasta päättämään.

Toimi näin

Koululainen tai hänen huoltajansa voivat olla yhteydessä kouluterveydenhuoltoon, jos heitä mietityttää jokin oppilaan fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvä asia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kasvuun ja kehitykseen tai perheen hyvinvointiin ja akuutteihin kriiseihin liittyvät kysymykset.

Terveystarkastuksen esitiedot voi täyttää Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Terveyspalvelut" ja sieltä "Terveystarkastuksen esitiedot – koululaisten vanhemmat".

Kenelle ja millä ehdoin

Kouluterveydenhuolto järjestetään peruskouluissa vuosiluokkien 1–9 oppilaille.

Maksullisuuden tiedot

FreeOfCharge

Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä. Terveystarkastuksia järjestetään jokaisella vuosiluokalla.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Terveydenhuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326