Kotihoito

Kotihoito tukee asiakkaan selviytymistä arjessa. Kotihoidon henkilökunta avustaa asiakasta muun muassa haavanhoidossa, turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa, verikokeiden ottamisessa, verenpaineen mittauksessa ja henkilökohtaisessa hygieniassa. Henkilökunnalla on osaamista myös kotisaattohoidon toteuttamiseen. Lisäksi kotihoidon henkilökunta antaa ohjausta ja neuvontaa.

Toimi näin

Saat lisätietoja kotihoitoon hakeutumisesta ikääntyneiden palveluohjauksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua muun muassa sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn johdosta. Kotihoidon myöntäminen perustuu kattavaan palvelutarpeen arviointiin. Kotihoidon myöntämisestä tai epäämisestä tehdään kirjallinen päätös, johon voi hakea muutosta.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Säännöllisen kotihoidon maksu on tulosidonnainen ja riippuvainen avuntarpeesta. Tilapäisestä avusta maksetaan kertamaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotipalvelua ovat hoiva ja huolenpito, asukkaan tukeminen arjesta suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota annetaan tilapäisesti potilaan kotona hänen sairautensa hoitamiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Terveydenhuoltolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326