Ikääntyvien palveluohjaus

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa siitä, mitä eri tuottajien palveluita heille on tarjolla kotiin ja mitä palveluita kodin ulkopuolella.

Palveluohjaukseen voit olla yhteydessä, kun tarvitset neuvoa ikääntyneiden palveluista tai palveluasumisesta sekä jatkohoidon suunnittelussa. Palveluohjauksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida ikääntyneen palvelutarvetta sekä antaa neuvoja saatavilla olevista palveluista ja asumisesta. Jatkohoidon suunnittelu tehdään moniammatillisesti ja yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Tavoitteena on turvata ikäihmisille turvallinen ja tarkoituksenmukainen hoito.

Palveluohjauksen vastaanotto

Palveluohjauksen vastaanotolla palvelutalo Elsiessä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta ikääntyneille suunnatusta toiminnasta, ikäihmisten palveluista, asumisesta ja etuuksista. Palveluohjauksessa voit saada apua myös hakukaavakkeiden täyttämisessä ja tarvittavien palveluiden järjestämisessä.

Palvelutarpeen arviointi

Asiakas tai läheinen henkilö voivat olla yhteydessä palveluohjaukseen. Yhteydenoton jälkeen tehdään kotikäynti palvelutarpeen arvioimiseksi, jollei asia jo puhelimessa ratkea. Kotikäynnillä selvitetään henkilön toiveet palveluista ja kartoitetaan henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa kuinka mahdollistaa ja turvata kotona asuminen.

Arvioinnin perusteella tehdään päätös sosiaalipalveluiden myöntämisestä tai epäämisestä. Päätös voidaan antaa kirjallisesti, jos henkilö niin haluaa ja siihen voi hakea muutosta.

Iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittaminen

Jos sinulla herää huoli iäkkäästä henkilöstä ja hänen mahdollisesta avun tai tuen tarpeesta, ilmoitetaan asiasta virka-aikana ikääntyvien palveluohjaukseen. Virka-ajan ulkopuolella voit ottaa yhteyttä Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen, jos tilanne vaatii kiireellisiä ja välittömiä toimenpiteitä.

Ilmoituksen iäkkään henkilön palveluntarpeesta voi tehdä kuka tahansa iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.

Toimi näin

Voit olla yhteydessä palveluohjaukseen puhelimitse, sähköpostitse tai käymällä palveluohjauksen vastaanotolla Elsiessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kelan erityishoitotukea saavalla on oikeus seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta saada palvelutarpeen arviointi. Määräaika koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä, mutta joiden palvelujen tarve on muuttunut.

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta.

Palvelutarpeen arviointi on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Terveydenhuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326