Ajankohtaiset tiedot koronaviruksesta saat osoitteesta www.sipoo.fi/koronavirus.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien koronarokotukset ovat käynnissä Sipoossa. Lue lisää: www.sipoo.fi/koronarokotukset

Henkilökohtainen apu

Mikäli asiakkaan avuntarve pääasiassa koskee huolenpitoa, hoitoa ja valvontaa, hän voi saada hoitoapua tai hyödyntää jotain toista sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimenpidettä.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin askareisiin, joista asiakas selviäisi ilman vammaisuutta tai sairautta. Henkilökohtaisen avun tavoitteena on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan itseään niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

• päivittäisissä askareissa

• työssä ja opinnoissa

• harrastustoiminnassa

• osallistumisessa yhteiskuntaan

• sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestetään arjen askareisiin, työhön ja opiskeluun asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Harrastuksia, yhteiskuntaan osallistumista ja sosiaalista kanssakäymistä varten henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan välttämätöntä avuntarvetta.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380