Esiopetuksen oppilashuolto

Jos lapsen huoltajat kokevat tarvitsevansa apua lasta tai perhettä koskevassa asiassa, huolen voi ottaa puheeksi esiopetuksen työntekijän tai oppilashuollon työntekijän kanssa. Huolta voi olla esimerkiksi lapsen kehityksestä, kaverisuhteista tai perheen muuttuvasta tilanteesta. Asioihin voi ja saa pyytää apua ja neuvoja, yksin ei kannata jäädä murehtimaan.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvästä oppimisesta, hyvästä psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Esiopetuksen oppilashuoltotyön tavoitteena on yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa edistää lapsen hyvinvointia ja oppimisvalmiuksien kehittymistä.

Oppilashuollon kuraattori, psykologi, neuvolan terveydenhoitaja ja neuvolalääkäri työskentelevät esiopetuksessa. Tavoitteena on yhteistyössä esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajien kanssa edistää lasten hyvinvointia ja oppimisvalmiuksien kehittymistä. Kuraattori ja psykologi voivat työskennellä koko lapsiryhmän kanssa tai tavata lasta kahden kesken. Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin ja psykologin kanssa. Psykologi voi kartoittaa lapsen oppimisvalmiuksia psykologin tutkimuksella. Lapsen asian hoitamiseen voidaan ottaa mukaan useita ammattilaisia ja koota monialainen asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan huoltajien kanssa.

Yhteisöllisen työn tarkoitus on tukea lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja edistää yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä. Lisäksi huolehditaan esiopetuspaikan terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Toimi näin

Oppilashuollon työntekijät tavoittaa puhelimitse, wilma-viestillä ja sähköpostilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostumukseen. Lapsen asioita hoidetaan perheen kanssa hyvässä yhteistyössä, yhteisesti sovituilla tavoilla, perheen toiveita kuunnellen ja kunnioittaen.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat hyvintointialueen viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Palvelupaikat