Edunvalvonta

Edunvalvojan määrääminen on viimesijainen keino järjestää asioiden hoito. Edunvalvojan määrääminen edellyttää, että apua tarvitsevan henkilön asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muilla tavoin.

Holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto, joka selvittää henkilön edunvalvonnan tarpeen ja tarvittaessa määrää edunvalvojan tai tekee hakemuksen tuomioistuimelle.

Edunvalvojan tehtävät

Edunvalvoja valvoo päämiehensä etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavikseen. Useimmiten edunvalvoja määrätään päämiehen taloudellisten asioiden hoitoa varten. Edunvalvojan tulee huolehtia lisäksi siitä, että hänen päämiehelleen järjestetään asianmukainen hoito, huolenpito ja kuntoutus. Edunvalvoja voidaan myös määrätä hoitamaan vain tiettyä yksittäistä asiaa, esimerkiksi kiinteistön myymistä päämiehensä puolesta. On myös mahdollista, että edunvalvoja määrätään edustamaan päämiestä sairaan- tai terveydenhoitoon liittyvissä asioissa, mutta tämä on harvinaista.

Kuka edunvalvojaksi

Edunvalvojana toimii usein henkilön lapsi, puoliso tai muu luotettu läheinen. Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa tehtävää työnsä puolesta. Yleisen edunvalvonnan palvelut sipoolaisille järjestää yleensä Digi- ja väestöviraston Porvoon toimipaikka.

Edunvalvojan valvonta

Digi- ja väestötietovirasto valvoo edunvalvojien toimintaa muun muassa tarkastamalla tilit ja myöntämällä luvat tärkeimpiin oikeustoimiin. Edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista, veloista ja vuoden tapahtumista sekä annettava vuosittain Digi- ja väestötietovirastolle ee selvitys (ns. vuositili) päämiehen taloudellisten asioiden hoidosta.

Toimi näin

Sinun on mahdollista hakea itsellesi edunvalvojaa, jos olet 18 vuotta täyttänyt ja olet sairauden, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistasi. Edellytyksenä on, että sinun asioistasi ei voida huolehtia muilla tavoin.

Voit tehdä ilmoituksen toisen henkilön edunvalvonnan tarpeesta, jos hän ei sairautensa, heikentyneen terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse huolehtimaan asioistaan eikä asioita voida hoitaa asianmukaisesti muulla tavoin. Voit tehdä ilmoituksen salassapitosäännöksistä huolimatta.

Digi- ja väestötietovirasto neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Edunvalvojan määräämisen edellytyksenä on se

  • että henkilö itse on kykenemätön hoitamaan asioitaan. Kykenemättömyyden tulee johtua sairaudesta, heikentyneestä terveydentilasta tai muusta vastaavasta syystä. Kykenemättömyys selvitetään tavallisesti lääkärinlausunnolla.
  • henkilöllä on taloudellisia/muita asioita, joiden hoitoa ei ole järjestetty muilla tavoin (linkki lievempien keinojen otsikkoon). Edunvalvojan määräämisen täytyy siten asioiden viimesijaisena hoitomuotona olla välttämätöntä.
  • että edunvalvontaan esitetyn tulee tähän suostua tai hänen vastustamistaan ei pidetä aiheellisena, kun otetaan huomioon hänen tilansa (esimerkiksi sairauden laatu) ja edunvalvonnan tarpeensa (esimerkiksi laskut maksamatta pitkältä ajalta).

Näiden kaikkien edellytyksien tulee täyttyä samanaikaisesti, jotta edunvalvoja voidaan määrätä.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen