Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuolto

Opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä opiskelija ja huoltajat voivat mielellään olla yhteydessä opettajiin ja opiskelijahuollon työntekijöihin. Huolta voi olla esimerkiksi oppimisesta, oppimisen pulmista, opiskelijan kaverisuhteista, kiusaamisesta, perheen muuttuvista tilanteista tai kriiseistä. Asioihin voi ja saa pyytää apua ja neuvoja, yksin ei kannata jäädä murehtimaan.

Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvästä oppimisesta, hyvästä psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskelijahuolto on kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien tehtävä.

Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja oppilaitosta tukevana yhteisöllisenä opiskelijahuoltona, jolloin kehitetään koko oppilaitosyhteisön ja kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia sekä huolehditaan koulun turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Opiskelija voi saada apua ja tukea opiskeluterveydenhoitajalta, kuraattorilta ja psykologilta. Jos opiskelijan tukena työskentelee useampi ammattilainen, he voivat muodostaa opiskelijan suostumuksella monialaisen asiantuntijaryhmän.

Toimi näin

Opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin tavoittaa puhelimitse ja sähköpostilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon, jolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista opiskelijahuoltoa. Yksilökohtainen opiskelijahuolto perustuu aina opiskelijan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Huoltajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää lastaan käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. Yksilökohtaisessa opiskelijahuoltotyössä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia ja työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Asian kiireellisyyden arvioi opiskelijahuollon ammattihenkilö. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun on järjestettävä opiskelijalle myös hänen huoltajansa yhteydenoton perusteella.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät opiskelijahuollon kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Erityistä tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat opiskelijat otetaan opiskelijahuollossa erityisesti huomioon.

Terveydenhuoltolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326