Pilvipalveluvalmiuksien kehittäminen ja pilvipalveluiden johtaminen

Kehittämisen ja johtamisen ylätason kokonaisuudessa on tarkoituksena varmistaa organisaation kyvykkyys ja rakenteet suunnitella, johtaa ja hallita pilvipalveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä organisaatiossa.

Pilvipalveluiden johtamisessa korostuu niiden merkityksen tunnistaminen. Organisaatio voi laatia pilvistrategian, jossa määritellään, miten pilvipalveluita on tarkoitus hyödyntää organisaation toiminnassa. Pilvistrategia on hyvä kytkeä yhteen organisaation varsinaisen toiminnan strategian sekä tietohallinnon yleisen toimintamallin kanssa. Pilvistrategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka pyrkii luomaan kokonaiskuvaa tulevasta suunnasta ja toimimaan ohjenuorana IT-ympäristöä kehitettäessä.

Keskeisimpien riskien ja niiden hallintakeinojen sekä organisaation oman toiminnan ja tarpeiden tunnistamiseksi on suositeltavaa kuvata toiminta- ja teknologiaympäristö, siihen liittyvät sopimusrakenteet ja erilaiset toimintaan ja ympäristöön liittyvät vaatimukset, kuten tietoturvallisuus ja tietosuoja. Kuvaamisessa voi hyödyntää esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurimenetelmää.

Pilvistrategian hyötyjä

  • Auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa ja yhteisen suunnan muodostamisessa
  • Auttaa arvioimaan toimittajien palveluvalikoimaa ja osaamista
  • Auttaa valitsemaan kustannusnäkökulmasta parhaat ratkaisut
  • Auttaa valitsemaan parhaat teknologiaratkaisut
  • Varmistaa valittujen ratkaisujen yhteensopivuuden
  • Mahdollistaa valittujen ratkaisujen sujuvan käyttöönoton
  • Auttaa oman organisaation avainroolien tunnistamisessa ja resursoinnissa
  • Auttaa oman organisaation osaamisen ja koulutustarpeiden tunnistamisessa
  • Auttaa digiturvallisen pilven rakentamisessa

 

Hyödynnettävät pohjat

Pilvistrategia

Pilvistrategia luo organisaatiolle sen strategiasta ja julkisen hallinnon pilviperiaatteista johdetut ylätason tavoitteet ja linjaukset pilvipalveluiden hyödyntämiseen.

Linkki pohjaan: Pilvipalvelustrategia-pohja (.docx) (Valtiovarainministeriö)

Pilvipalveluiden tietoturvapolitiikka

Pilvipalveluiden tietoturvapolitiikalla luodaan tietoturvan keskeiset periaatteet.

Pilvipalvelun tietoturvapolitiikka -pohja (.docx) (Valtiovarainministeriö)