Tietosuojaseloste / Ympäristövalvonta

Rekisterinpitäjä

Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta
Lukkarinmäentie 2, PL 7, 04131 Sipoo
Vaihde +358 9 23531
kirjaamo@sipoo.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Ympäristövalvontapäällikkö, Sipoon kunta

Rekisterin yhteyshenkilö

Ympäristövalvontapäällikkö, Sipoon kunta
+358 50 548 7595

Kaikki rekisteröidyn oikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot kannattaa ensisijaisesti osoittaa kyseiselle toiminnalle.
Ympäristövalvonnalle kysymykset osoitetaan osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi. Yhteyttä voi ottaa myös henkilökohtaisesti toimipisteissämme sekä verkkosivuston kautta tai kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen.

Miten henkilötietojasi käsitellään ja mikä on tietojen käsittelyperuste?

Ympäristönsuojelu huolehtii ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristönsuojelusta annetun lainsäädännön ja määräysten noudattamisesta.

Henkilötietoja käsitellään ympäristövalvontaviranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, maa-aineslaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, merenkulun ympäristönsuojelulaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi ja julkisen vallan käyttämiseksi. Tiedot aiemmista valvontatapahtumista, lupa-, päätös- ja ilmoitusasioista sekä yhteystiedoista säilytetään, jotta ne ovat löydettävissä ja hyödynnettävissä myöhemmin toiminnan valvontaa varten.

Henkilötietojen käsittelyperuste:

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:

 • Ympäristönsuojelulaki 527/2014
 • Jätelaki 646/2011
 • Maa-aineslaki 555/1981
 • Vesihuoltolaki 119/2001
 • Vesilaki 587/2011
 • Vesiliikennelaki 508/2018
 • Maastoliikennelaki 1710/1995
 • Luonnonsuojelulaki 1096/1996
 • Ulkoilulaki 606/1973
 • Laki eräistä naapuruussuhteista ns. naapuruussuhdelaki 26/1920
 • Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
 • ja edellä mainittujen lakien asetukset

sekä

 • Arkistolaki 831/1994
 • Hallintolaki 434/2003
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003.

 

Mitä henkilötietojasi käsitellään?

Henkilöistä tallennettavia tietoja ovat: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot, asiakohtaiset rooli- ja käsittelytiedot, asioiden käsittelyyn liittyviä tietoja henkilöiden olosuhteista sekä henkilötunnus laskutusta varten yksityishenkilöiden osalta

Kuka voi käsitellä henkilötietojasi?

Tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu asianmukaisilla suojausmekanismeilla. Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Tiedot saadaan pääsääntöisesti pyynnön tekijältä.

Henkilötiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään (lakisääteiset hakemusasiakirjat, ympäristövalvontaan liittyvät ilmoitukset).

Apuna käytetään myös Digi- ja väestötietoviraston rekisteristä (henkilön osoitetiedot) ja kiinteistötietorekisteristä (henkilön osoitetiedot)

Luovuttaako kunta henkilötietojasi eteenpäin?

Rekisteri on pääosin tarkoitettu sisäiseen viranomaiskäyttöön. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa vain muille toimivaltaisille viranomaisille yksittäisen lupa- tai valvonta-asian käsittelyä varten.  Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle?

Tietojasi ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Kuuluuko käsittelyyn automaattista päätöksentekoa tai profilointia?

Käsittelyyn ei kuulu automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Säilytys toteutetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti.

Millä tavalla henkilötietojasi suojataan?

Henkilötietojasi saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Rekisterin tietoja suojataan ulkopuolisilta erilaisin keinoin. Suojaus tarkoittaa, että:

 • tilat ja tietojärjestelmät ovat turvallisia
 • henkilötietojen käsittely suunnitellaan etukäteen
 • tietoja käsittelevän henkilöstön osaaminen varmistetaan ja sopimukselliset keinot käydään läpi henkilötietojen käsittelijöiden kanssa
 • tietojasi käsitellään aina suojatuissa ympäristöissä
 • kaikki Sipoon kunnan laitteistot ja ohjelmistot on suojattu kunnan oman ja palvelutoimittajien tietoturvasäännösten mukaisesti
 • työntekijöillä on vain työtehtävien mukainen käyttöoikeus sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat eri järjestelmiin
 • Sipoon kunta valvoo käyttöoikeuksia ja salasanat vaihdetaan säännöllisesti
 • työsuhteen päättyessä henkilön käyttöoikeudet poistetaan
 • kunnan paperiaineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja -asetuksen mukaisesti niille varattuihin kansioihin
 • tietoja säilytetään vain laissa määrätyn ajan ja ne hävitetään, kun ne eivät ole enää tarpeellisia.