Tietosuojaseloste / Sidonnaisuusrekisteri

Rekisterinpitäjä

Tarkastuslautakunta, Sipoon kunta
Lukkarinmäentie 2, PL 7, 04131 Sipoo
Vaihde +358 9 23531
kirjaamo@sipoo.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Jenni Björksten, Hallintopäällikkö, Sipoon kunta

Rekisterin yhteyshenkilö

Paulina Maja
Vaihde +358 9 23531
paulina.maja@sipoo.fi

Miten henkilötietojasi käsitellään ja mikä on tietojen käsittelyperuste?

Kunnalla on lakisääteinen velvoite käsitellä kyseiset tiedot. Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella.

Mitä henkilötietojasi käsitellään?

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen jäseniä ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja jaoston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Kuka voi käsitellä henkilötietojasi?

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Tiedot saadaan ilmoitusvelvollisten tekemistä sidonnaisuusilmoituksista.

Luovuttaako kunta henkilötietojasi eteenpäin?

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuuluuko käsittelyyn automaattista päätöksentekoa tai profilointia?

Henkilötietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain sen ajan, kun tietojen säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määritellyt tarkoitukset huomioon ottaen. Poistamme henkilötiedot välittömästi sen jälkeen, kun tietojen säilyttäminen ei lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden perusteella enää ole tarpeen. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

Millä tavalla henkilötietojasi suojataan?

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään palvelimilla ja järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla ja salasanoilla. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan salassapitoon sitoutuneet henkilöt, joilla on työtehtäviensä perusteella perusteltu syy käsitellä henkilötietoja.

Manuaalinen aineisto, eli paperiset asiakirjat, säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella.