Tietosuojaseloste / Katu- ja viheralueet

Rekisterinpitäjä

Sipoon kunta, Tekninen valiokunta
Lukkarinmäentie 2, PL 7, 04130 Sipoo
Vaihde +358 9 23531
kirjaamo@sipoo.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Kuntatekniikan päällikkö, Sipoon kunta

Rekisterin yhteyshenkilö

Kuntatekniikan päällikkö Marjo Bruun
+358 50 563 51 32

Kaikki rekisteröidyn oikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot kannattaa ensisijaisesti osoittaa kyseiselle toiminnalle.

Katu- ja viheralueet-yksikölle kysymykset osoitetaan osoitteeseen marjo.bruun(at)sipoo.fi. Yhteyttä voi ottaa myös henkilökohtaisesti toimipisteissämme ajanvarauksella sekä verkkosivuston kautta tai kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen.

Miten henkilötietojasi käsitellään ja mikä on tietojen käsittelyperuste?

Katu- ja viheralueet -yksikkö hoitaa investointihankkeissa katu- ja toteutussuunnittelua ja rakennuttamista sekä huolehtii viherhoito- ja kunnossapitotyöstä ja näihin liittyvästä asiakaspalvelusta.

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyperuste:

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

 

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:

 • Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 669/1978
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
 • Arkistolaki 831/1994
 • Hallintolaki 434/2003
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003.

 

Mitä henkilötietojasi käsitellään?

Rekisteröityjen ryhmiä ovat mm. lupavelvolliset, avustusten saajat, palstavuokraajat sekä kuntalaiset.

Henkilöistä tallennettavia tietoja ovat

 • nimi,
 • puhelinnumero,
 • osoite ja
 • sähköpostiosoite.

 

Kuka voi käsitellä henkilötietojasi?

Tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu asianmukaisilla suojausmekanismeilla. Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Henkilötiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään, henkilöiden työnantajilta, sopimuskumppaneilta ja viranomaisjärjestelmistä.

Luovuttaako kunta henkilötietojasi eteenpäin?

Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön ja sopimusten perusteella siihen oikeutetuille tahoille.

Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle?

Tietojasi ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Kuuluuko käsittelyyn automaattista päätöksentekoa tai profilointia?

Käsittelyyn ei kuulu automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Säilytys toteutetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti.

Millä tavalla henkilötietojasi suojataan?

Henkilötietojasi saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Rekisterin tietoja suojataan ulkopuolisilta erilaisin keinoin. Suojaus tarkoittaa, että:

 • tilat ja tietojärjestelmät ovat turvallisia
 • henkilötietojen käsittely suunnitellaan etukäteen
 • tietoja käsittelevän henkilöstön osaaminen varmistetaan ja sopimukselliset keinot käydään läpi henkilötietojen käsittelijöiden kanssa
 • tietojasi käsitellään aina suojatuissa ympäristöissä
 • kaikki Sipoon kunnan laitteistot ja ohjelmistot on suojattu kunnan oman ja palvelutoimittajien tietoturvasäännösten mukaisesti
 • työntekijöillä on vain työtehtävien mukainen käyttöoikeus sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat eri järjestelmiin
 • Sipoon kunta valvoo käyttöoikeuksia ja salasanat vaihdetaan säännöllisesti
 • työsuhteen päättyessä henkilön käyttöoikeudet poistetaan
 • kunnan paperiaineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja -asetuksen mukaisesti niille varattuihin kansioihin
 • tietoja säilytetään vain laissa määrätyn ajan ja ne hävitetään, kun ne eivät ole enää tarpeellisia.