Tietosuojaseloste / Elinkeinoyksikkö ja uutiskirje yrittäjille

Rekisterinpitäjä

Sipoon kunta, Elinkeinoyksikkö
Lukkarinmäentie 2, PL 7, 04131 Sipoo
Vaihde +358 9 23531
kirjaamo@sipoo.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Elinkeinopäällikkö

Rekisterin yhteyshenkilö

Yrityskoordinaattori

+358 40 480 8529

Kaikki rekisteröidyn oikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot kannattaa ensisijaisesti osoittaa kyseiselle toiminnalle.

Elinkeinoyksikölle kysymykset osoitetaan osoitteeseen business@sipoo.fi. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan elinkeinopäällikköön tai yrityskoordinaattoriin tai henkilökohtaisesti toimipisteissämme sekä verkkosivuston kautta tai kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen.

Miten henkilötietojasi käsitellään ja mikä on tietojen käsittelyperuste?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on uutiskirjeiden lähettäminen niiden tilaajille heidän ilmoittamiinsa tai julkisista tietolähteistä saatuihin sähköpostiosoitteisiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tilaajien tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.
Tietojen tallentaminen perustuu suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyperuste:

 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:

 • Tietosuojalaki 1050/2018
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
 • Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014
 • Arkistolaki 831/1994
 • Hallintolaki 434/2003
 • Kuntalaki 410/2015

 

Mitä henkilötietojasi käsitellään?

Henkilöistä tallennettavia tietoja ovat: nimi ja työsähköpostiosoite.

Kuka voi käsitellä henkilötietojasi?

Tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu asianmukaisilla suojausmekanismeilla. Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Uutiskirjeen tilaajan oma ilmoitus ja julkiset tietolähteet.

Luovuttaako kunta henkilötietojasi eteenpäin?

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön ja sopimusten perusteella siihen oikeutetuille tahoille.

Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle?

Tietojasi ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Kuuluuko käsittelyyn automaattista päätöksentekoa tai profilointia?

Käsittelyyn ei kuulu automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Säilytys toteutetaan lain ja kunnan tiedonohjaussuunnitelmien mukaisesti. Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kun henkilö tai yritys on uutiskirjeen tilaaja. Tiedot tarvitaan uutiskirjeen toimittamiseksi.

Millä tavalla henkilötietojasi suojataan?

Henkilötietojasi saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Rekisterin tietoja suojataan ulkopuolisilta erilaisin keinoin. Suojaus tarkoittaa, että:

 • tilat ja tietojärjestelmät ovat turvallisia
 • henkilötietojen käsittely suunnitellaan etukäteen
 • tietoja käsittelevän henkilöstön osaaminen varmistetaan ja sopimukselliset keinot käydään läpi henkilötietojen käsittelijöiden kanssa
 • tietojasi käsitellään aina suojatuissa ympäristöissä
 • kaikki Sipoon kunnan laitteistot ja ohjelmistot on suojattu kunnan oman ja palvelutoimittajien tietoturvasäännösten mukaisesti
 • työntekijöillä on vain työtehtävien mukainen käyttöoikeus sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat eri järjestelmiin
 • Sipoon kunta valvoo käyttöoikeuksia ja salasanat vaihdetaan säännöllisesti
 • työsuhteen päättyessä henkilön käyttöoikeudet poistetaan
 • kunnan paperiaineistot säilytetään lukituissa tiloissa ja arkistoidaan arkistolain ja -asetuksen mukaisesti niille varattuihin kansioihin
 • tietoja säilytetään vain laissa määrätyn ajan ja ne hävitetään, kun ne eivät ole enää tarpeellisia.