Suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

Rajoitusten ja suositusten tarkoituksena on saada koronaviruksen leviäminen hallintaan. Olemme koostaneet kaikki Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset tälle sivulle.

Suositusten ja rajoitusten muuttuessa tämän sivun tietoja pyritään päivittämään mahdollisimman nopeasti, mutta äkillisissä muutoksissa päivityksissä saattaa esiintyä pientä viivettä. Valtakunnallisista suosituksista saat ajantasaisimman tiedon valtioneuvoston verkkosivuilta ja aluehallintoviraston suosituksista sen verkkosivuilta.

Sipoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronapandemian aikana

(Päivitetty 16.4.2021)

Sairastaminen

Pyydämme sipoolaisia hakeutumaan koronavirustestiin, jos heillä on vähäisiäkään koronavirukseen viittaavia oireita. Ohjeet ajanvarauksesta näytteenottoon saat tästä linkistä.

Jää kotiin sairastamaan lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa.

Turvavälit

Pyri pitämään yli 2 metrin turvaetäisyys muihin ihmisiin esimerkiksi julkisilla paikoilla, joukkoliikenteessä, tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Käsi- ja yskimishygienia

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Lue tästä THL:n ohjeistus.

Kasvomaskin käyttö

Sipoossa on voimassa vahva suositus kasvomaskin käytöstä yleisötilaisuuksissa, kaikissa julkisissa sisätiloissa, väkijoukoissa niin ulkona kuin sisällä.

Suositus maskinkäytöstä koskee yleisesti yli 12-vuotiaita ja niitä, joilla ei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Oppilaitoksissa kasvomaskisuositus on voimassa opiskelijoille ja oppilaille toisen asteen oppilaitoksissa, yläkouluissa (luokka-asteet 7.-9) ja peruskoulussa 6. vuosiluokalla. Aikuisten ja henkilöstön tulee käyttää kasvomaskia kaikissa oppilaitoksissa peruskoulusta korkeakoulutukseen. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee käyttää kasvomaskia sisätiloissa. Kasvomaskin sijaan suojavisiirin käyttö on mahdollista, jos kasvomaskin käyttö on opetustilanteessa haastavaa tai työntekijällä on siihen terveydellinen este. Huoltajia edellytetään käyttämään kasvomaskia, kun he oleskelevat varhaiskasvatuksen tiloissa, esimerkiksi lapsia vietäessä tai haettaessa.

Omalle henkilöstölleen kunta suosittelee kasvomaskin käyttöä kaikissa työtiloissa, vaikka niissä olisikin mahdollista pitää turvavälejä.

Tutustu tarkemmin THL:n verkkosivuilla suositukseen kasvomaskien käytöstä kansalaisille koronaepidemian eri vaiheissa.

Etätyö

Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Omalle henkilöstölleen kunnalla on ollut etätyösuositus voimassa koko ajan jo keväästä alkaen ja suositus on voimassa toistaiseksi. Henkilöstö tekee etätyötä, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksista päättää aluehallintovirasto.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikkien yli 6 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös on voimassa 30.4.2021 saakka. Enintään 6 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Kunta noudattaa yleisötilaisuuksien rajoituksia kaikissa kunnan yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kaikki kunnan järjestämät yleisötilaisuudet on peruttu 30.4.2021 saakka lukuun ottamatta verkossa striimattavia tilaisuuksia.

Yksityistilaisuudet

Suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä 30.4.2021 saakka. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset (enintään 6 henkilöä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Opetuksen järjestäminen

Vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 12-vuotiaiden osalta, 2007 syntyneet ja sitä vanhemmat), ammattikorkeakoulut ja yliopistot järjestävät opetuksen etänä 30.4.2021 saakka.

Perusopetuksen luokka-asteilla 7.-9. ja lukioissa on siirrytty etäopetuksesta vuorotteluopetukseen, eli vuorottelemaan lähi- ja etäopetusta. Luokka-asteilla 7.-9. vuorotteluopetukseen siirryttiin 12.4. alkaen ja lukioissa koeviikon päätyttyä 14.4. alkaen.

Perusopetuksen luokka-asteilla 0.–6. opetus järjestetään lähiopetuksena.

Harrastukset

Kunnan hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan toteuttaa 12-vuotiaiden (2008 syntyneet) ja sitä nuorempien lasten harrastustoimintaa rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita* noudattaen (ks. tarkemmin alla).

Yli 12-vuotiaiden (2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) harrastustoiminta on keskeytetty 30.4.2021 asti kunnan hallinnoimissa sisätiloissa.

Kunnan ulkotiloissa voidaan toteuttaa alle 20-vuotiaiden nuorten (2001-2007 syntyneiden) ohjattua harrastustoimintaa rajatusti (enintään 10 osallistujaa ryhmässä) ja erityisiä turvallisuusohjeita* noudattaen (ks. tarkemmin alla) 19.4. alkaen. Yli 20-vuotiaiden ohjatut liikuntaharrastusvuorot on edelleen peruttu kunnan ulkokentiltä, mutta muuten kuin ohjattujen vuorojen osalta aikuisetkin voivat käyttää kunnan alueellisesti rajattuja ulkotiloja turvavälejä noudattaen ja siten, että rajatussa ulkotilassa saa olla kerrallaan enintään 50 ihmistä.

Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja linjauksia ja heidän tulee huomioida aluehallintoviraston määräys yksityisten toimijoiden tilojen sulkemisesta (ks. alempana sivulla kohta ”Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat”).  Pyydämme myös yksityisiä toimijoita seuraamaan muutoinkin muiden viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

Otteluita, kilpailuja, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei edelleenkään ole sallittua järjestää kunnan tiloissa. Huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet turvataan siten, että lajien kansainväliselle tai kansalliselle huipulle tähtäävä harjoittelu on mahdollista pienryhmissä urheilijan iästä riippumatta. Harjoittelumahdollisuuksista tulee sopia liikuntapalveluiden kanssa (liikuntapalvelut@sipoo.fi).

Lapset, eli vuonna 2008 syntyneet ja nuoremmat

Kunnan sisä- ja ulkotiloissa voidaan toteuttaa vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoimintaa rajatusti ja erillisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Sisätiloissa saa olla enintään 10 henkilöä ja ulkotiloissa enintään 50 henkilöä.
Kunta suosittelee yksityisiä toimijoita myös järjestämään harrastukset turvallisuusohjeiden mukaisesti.

*Turvallisuusohjeet vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoimintaan

  • Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja läsnäolleet kirjataan ylös. Kilpailuja, näytöksiä tai muita toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä.
  • Vanhempien tai muiden ulkopuolisten oleskelua harrastus- tai pukeutumistiloissa ei sallita. Ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samat.
  • Harrastuksessa tulee pyrkiä välttämään lähikontakteja, mutta pelinomainen harjoittelu on sallittua ulkotiloissa ja myös sisätiloissa, jos sisätiloissa on korkeintaan 10 osallistujaa.
  • Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaisen hygienian noudattamiseen ja oikeanlaiseen toimintaan, jos oireita ilmaantuu. Opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski.
  • Harrastukset järjestetään enintään 10 hengen ryhmissä. Suurissa sisätiloissa voi samaan aikaan olla useampia (muttei kuitenkaan enempää kuin kolme) 10 hengen ryhmiä, ryhmien välillä ei saa olla kontaktia. Ryhmien alueet tulee olla erotettu toisistaan siten, että niiden välille jää vähintään 3 metriä turva-alue tai muulla vastaavalla tavalla
  • Toimijoiden tulee tehdä kirjallinen suunnitelma lähikontaktien välttämiseksi (muuna aikana kuin pelinomaisissa harjoitteissa) aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti. Seura/jaosto/muu toimija tekee suunnitelman ennen kaikkea omaa toimintaansa varten. Suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa Liikuntapalveluille, mutta se tulee esittää pyydettäessä.

Nuoret, eli vuosina 2001-2007 syntyneet

Kunnan ulkotiloissa voidaan toteuttaa alle 20-vuotiaiden (2001-2007 syntyneiden) ohjattua harrastustoimintaa rajatusti (enintään 10 osallistujaa ryhmässä) ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen 19.4. alkaen. Sisätiloissa nuorten (2007 syntyneiden ja sitä vanhempien) harrastustoiminta on keskeytetty 30.4. saakka. Kunta suosittelee yksityisiä toimijoita myös järjestämään harrastukset turvallisuusohjeiden mukaisesti.

*Turvallisuusohjeet vuonna 2001-2007 syntyneiden harrastustoimintaan ulkona

  • Harrastusryhmässä saa olla enintään 10 osallistujaa.
  • Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja läsnäolleet kirjataan ylös. Kilpailuja, näytöksiä tai muita toimintamuotoja, joissa ryhmä on kontaktissa muiden harrastusryhmien kanssa, ei järjestetä.
  • Vanhempien tai muiden ulkopuolisten oleskelua harrastustiloissa ei sallita. Ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat jokaisella harrastuskerralla samat.
  • Harrastuksessa tulee pyrkiä välttämään lähikontakteja, mutta pelinomainen harjoittelu on sallittua.
  • Osallistujat ohjeistetaan oikeanlaisen hygienian noudattamiseen ja oikeanlaiseen toimintaan, jos oireita ilmaantuu.
  • Opettajilla, ohjaajilla ja valmentajilla on aina kasvomaski. Osallistujat käyttävät kasvomaskia aina muutoin kuin urheilusuorituksen aikana.
  • Harrastukset järjestetään enintään 10 hengen ryhmissä. Laajoissa ulkotiloissa voi samaan aikaan olla useampia (muttei kuitenkaan enempää kuin kolme) 10 hengen ryhmiä, ryhmien välillä ei saa olla kontaktia. Ryhmien alueet tulee olla erotettu toisistaan siten, että niiden välille jää vähintään 3 metriä turva-alue tai muulla vastaavalla tavalla.
  • Toimijoiden tulee tehdä kirjallinen suunnitelma lähikontaktien välttämiseksi (muuna aikana kuin pelinomaisissa harjoitteissa) aluehallintoviraston määräyksen mukaisesti. Seura/jaosto/muu toimija tekee suunnitelman ennen kaikkea omaa toimintaansa varten. Suunnitelmaa ei tarvitse toimittaa Liikuntapalveluille, mutta se tulee esittää pyydettäessä.

Aikuiset, eli vuonna 2000 syntyneet ja vanhemmat

Vuonna 2000 syntyneiden ja sitä vanhempien aikuisten harrastustoiminta on keskeytetty kokonaan kunnan tiloissa, niin sisätiloissa kuin ulkokentillä.

Kunta suosittelee aikuisten harrastustoiminnan keskeyttämistä myös yksityisissä tiloissa.

Vierailut asumisyksiköissä

Akuutti- ja kuntoutusosasto

Akuutti- ja kuntoutusosastolla on vierailukielto. Vierailu osastolla on sallittu ainoastaan ulkona ja saattohoitopotilaiden sekä vakavasti sairaiden potilaiden luona etukäteen sovitusti ja rajoitetusti. Voit lukea tarkemmin vierailusta akuutti- ja kuntoutusosastolla tästä linkistä.

Asumisyksiköt

Suositellaan vieraiden tapaamista ulkona, jos mahdollista. Tapaamiset sisätiloissa ovat myös sallittuja. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tapaamisista on sovittava etukäteen henkilökunnan kanssa.

Vierailulle ei saa tulla, jos kärsii vilustumisoireista tai vatsakivusta/ripulista. Vierailijan on käytettävä nenä-suusuojaa koko vierailun ajan. Kirurgisen suu-nenäsuojan saat yksikön/osaston henkilökunnalta. Omaan läheiseensä, muihin asukkaisiin/potilaisiin ja henkilökuntaan pidetään 2 m turvaetäisyys koko tapaamisen ajan mahdollisuuksien mukaan.

Vieraita voi tällä hetkellä tulla vain yksi kerrallaan. Hoitajat ottavat vierailijan vastaan ulkona ja opastavat heidät sisälle. Vierailut tapahtuvat läheisen huoneessa tai erillisessä vierailutilassa. Vierailu rajoitetaan 30-60 minuuttiin.

Lue koko vierailuohje tästä linkistä.

Kunnan julkiset tilat

Sipoon kunta on sulkenut valtaosan kunnan julkisista sisätiloista 28.11.2020-30.4.2021. Esimerkiksi Monitoimihalli ja muut sisäliikuntatilat on suljettu muutoin kuin 12-vuotiaiden (2008 syntyneet) ja sitä nuorempien ohjatulta toiminnalta ja huippu-urheilulta. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, kuten urheilukentillä, saa olla kerrallaan enintään 50 ihmistä ja turvavälejä on noudatettava. Harrastusvuorot kunnan sisäliikuntatiloista on peruttu 30.4. saakka muilta kuin vuonna 2008 syntyneiltä ja sitä nuoremmilta. Kunnan ulkokentiltä harrastusvuorot perutaan muilta kuin 2001 syntyneiltä ja sitä nuoremmilta.

Kunnan nuorisotilat Nuorkka ja Pleissi suljetaan 8.3.-30.4.2021. Kirjastojen tiloja ei suljeta kokonaan, mutta niissä saa ainoastaan käydä asioimassa ja noutamassa ennakkoon varattua aineistoa. Asioidessa kirjastossa tulee pitää vähintään kahden metrin turvaväli.

Kunnan asiakaspalvelupisteet SipooInfo Nikkilä ja SipooInfo Söderkulla pysyvät avoinna. Näin turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin. Asioidessa tulee pitää vähintään kahden metrin turvaväli ja suosittelemme myös kasvomaskin käyttöä.  Suosittelemme kuitenkin, että asioit etäyhteyksien avulla ja vältät paikan päällä asiointia, jos asiasi vain on mahdollista hoitaa etänä.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla määrätään suljettavaksi urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 g, ja se on voimassa 28.4.2021 saakka.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee seuraavia julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

Lähikontaktit

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimijoita, esimerkiksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia, varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys on voimassa 30.4.2021 saakka.

Päätös koskee seuraavia toimijoita:

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee näiden toimijoiden asiakkaiden tai osallistujien toimintaan käytettäviä tiloja, kuten kauppoja, asiakaspalvelutiloja sekä liikunta- ja virkistystiloja. Päätös ei koske asiakkaiden ja henkilökunnan välisiä kontakteja, oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Muiden tilojen osalta pykälä koskee edelleen yli 10 henkilön sisätiloja ja yli 50 henkilön ulkotiloja, mutta ns. korkean tautiriskin tiloissa eli urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevissa tiloissa velvoitetta on noudatettava asiakasmäärästä riippumatta.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Toimijat voivat määritellä keinot tähän itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi.

Huoltajatapaamiset kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Koulujen ja päiväkotien huoltajatapaamiset on suositeltu pidettäväksi lähtökohtaisesti etätapaamisina. Lähitapaaminen tulee kyseeseen silloin, jos etätapaaminen ei syystä tai toisesta perheelle käy tai tapaamisen aihe on sellainen, että lähitapaaminen on perusteltua. Lähitapaamisissa edellytetään kasvomaskin käyttöä ja niissä on pidettävä turvavälit.

Koronavilkku

Suosittelemme lataamaan koronavilkun älypuhelimeen. Voit ladata koronavilkun puhelimeesi osoitteessa koronavilkku.fi.

Matkustaminen

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu. Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat

Sipoossa voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset aukiolo- ja anniskeluaikojen osalta.

Ravintolat voivat olla auki tietyin rajoituksin 19.4. alkaen:

1. Ruokaravintolat: käytössä puolet asiakaspaikoista, sallittu aukioloaika 5–19.
2. Anniskeluravintolat: käytössä kolmasosa asiakaspaikoista, sallittu aukioloaika 5–18.
3. Anniskelu on sallittu klo 9–17.*
4. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita.
5. Asiakkaille on annettava tietoa ja toimintaohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
6. Asiakkailla on oltava mahdollisuus pestä kädet. Tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina.
7. Ravintola vastaa riittävistä etäisyyksistä asiakkaiden välillä.
8. Kaikilla asiakkailla on oltava oma istumapaikka pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.
9. Sisätiloissa asiakkaat on ohjattava istumaan paikoillaan, ts. tanssikielto.

*Avin myötämällä jatkoaikaluvalla anniskelun voi aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronapandemian aikana

HSL:n liikenne

Kaikkien 12 vuotta täyttäneiden on käytettävä kasvomaskia HSL:n liikenteessä 13.3.2021 alkaen. Maskia ei tarvitse käyttää vain siinä tapauksessa, että siihen on terveydellinen este. HSL on päivittänyt matkustus- ja lippuehtoja 11.3.2021 niin, että ne sisältävät maskipakon.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut määräyksen joukkoliikenteen suurimman sallitun matkustajamäärän rajoittamisesta puoleen normaalista maksimikapasiteetista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Rajoitus tulee voimaan lauantaina 27.3.2021 ja on voimassa 25.4.2021 asti. Rajoitus koskee kaikkea HSL:n liikennettä lukuun ottamatta vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneitä matkustajia arkipäivisin.

Koulukuljetukset

Oppilaiden tulee käyttää koulukuljetuksissa Sipoossa kasvomaskia sekä bussikuljetuksissa että taksikuljetuksissa. Maskin käyttö koskee kaikkia koulukuljetusoppilaita iästä riippumatta, eli vuosiluokkien 0-9 oppilaita.

Maskin käytöstä voivat poiketa vain sellaiset oppilaat, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia.

Taksit

Kunta suosittelee, että takseissa kuljettajat ja matkustajat käyttävät kasvomaskia, ellei ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Sipoon kunta seuraa suositusten ja rajoitusten antamisessa sekä viestinnässä valtioneuvoston suosituksia ja Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän linjauksia. Koordinaatioryhmään kuuluu HUSin, THL:n ja AVIn asiantuntijoiden lisäksi kuntien ja yksityisten isompien terveydenhuoltoyritysten edustajia.

Lisäksi saat tietoa
HUS: Uudenmaan alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset
Valtioneuvosto: Valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset
Aluehallintovirasto