G 22 Sibbesborgin osayleiskaava

Osayleiskaava G22--> kaavarunko KR4

Sibbesborgin alue sijaitsee Sipoon kunnassa Sipoonlahden ympäristössä, meren äärellä. Alue sisältää Söderkullan taajamakeskuksen, joka on rakentunut Etelä-Sipoon keskukseksi hyvien liikenneyhteyksien varaan.

Sibbesborgin osayleiskaavatyötä on päätetty jatkaa tulevaisuudessa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sijaan kaavarunkomuotoisena tarkasteluna yhdessä, alueeseen tiiviisti kytkeytyvän Eriksnäsin alueen kanssa.

Kaavarungon on tavoitteena muodostaa osayleiskaavan kaltainen, asemakaavoitusta ohjaava kokonaiskuva Söderkullan ja Eriksnäsin alueen maankäytön tulevaisuudesta.

Oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan nähden kaavarungon laatiminen on prosessina kevyempi, ja huomioi näin paremmin kaavoituksen rajalliset resurssit. Kaavarunkoratkaisun pohjana käytetään vuosina 2019–2020 työstettyä Sibbesborgin alustavaa osayleiskaavaehdotusta.

Kaava-alueen rajausta on muutettu niin, että Hitån alue liitetään Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava-alueeseen. Kuulutus 20200402.

 

Rakennuskielto

Kunnanhallitus päätti 18.6.2019 § 216, että Sibbesborgin osayleiskaava-alueen kunnanhallituksen päätöksen § 323 (12.12.2017) mukainen rakennuskielto (MRL 38 §) kumotaan ja aluetta koskeva toimenpiderajoitus (MRL 38 § ja 128 §) pidetään voimassa kunnanhallituksen päätöksen § 323 (12.12.2017) mukaisesti.
Toimenpiderajoitus on voimassa 12.12.2022 saakka (kh 18.6.2019 tekemällä päätöksellä).

G22 Sibbesborgin osayleiskaava
-> KR4 Söderkullan alueen kaavarunko

Etelä-Sipooseen Söderkullan ympäristöön on ollut laadinnassa asemakaavoitusta ohjaava osayleiskaava vuodesta 2012 alkaen. Kaava-alueeseen ja aluekokonaisuuteen liittyy kiinteästi Eriksnäsin osayleiskaava-alue ja suunnitelma.

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.1.–4.3.2015 välisenä aikana. Saadun palautteen pohjalta on tehty lisäselvityksiä koskien luontoa ja viheralueita, liikennettä sekä suunnitteluratkaisun seudullisia vaikutuksia. Merkittävin suunnitteluratkaisuun vaikuttanut muutos on ollut itämetron jatkeen seudullisen ja maakunnallisen suunnittelun päättyminen Majvikiin, minkä takia kaavaratkaisua on ollut tarpeen muuttaa niin, että alueen kehittäminen tukeutuu bussiliikenteen varaan. Suunnitteluratkaisussa on nähty kuitenkin tarpeelliseksi varautua ohjeellisella merkinnällä raideliikenteeseen moottoritien liikennekäytävässä. Alueen kehittämisen pohjana toimivan joukkoliikennemuodon uudelleen määräytyminen on heijastunut myös kaava-alueen asukasmäärän kokonaismitoitukseen, sitä merkittävästi vähentäen.

Sibbesborgin osayleiskaavatyötä on päätetty jatkaa tulevaisuudessa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sijaan kaavarunkomuotoisena tarkasteluna yhdessä, alueeseen tiiviisti kytkeytyvän Eriksnäsin alueen kanssa. Kaavarungon on tavoitteena muodostaa osayleiskaavan kaltainen, asemakaavoitusta ohjaava kokonaiskuva Söderkullan ja Eriksnäsin alueen maankäytön tulevaisuudesta.

Oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan nähden kaavarungon laatiminen on prosessina kevyempi, ja huomioi näin paremmin kaavoituksen rajalliset resurssit.

Kaavarunkoratkaisun pohjana käytetään vuosina 2019–2020 työstettyä Sibbesborgin alustavaa osayleiskaavaehdotusta. Maankäytön ratkaisuja tullaan kuitenkin joltain osin päivittämään vastaamaan muuttuneita tavoitteita sekä aluevarausmerkintöjä yleispiirteistetään mahdollistamaan paremmin muuttuvat tulevaisuuden kuvat. Söderkullan asemakaavoitettavan alueen laajuus tullaan määrittelemään tarvittavilta osin tänä vuonna käynnistyvässä yleiskaavan
tarkistustyössä.

Sibbesborgin kaavarunko on tavoitteena laatia vuosina 2023–2025.

 

G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.1.-4.3.2015.

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos 2015

G22 Kuulutus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolosta 2015
G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen kartta, pdf
G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen selostuksen alkuosa
G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen selostuksen loppuosa

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen liitteet

G22 Liite 1,    Suunnitteet
G22 Liite 2,    Palvelut ja elinkeinot
G22 Liite 3,    Netzstadt Sibbesborg
G22 Liite 4,    Eco-efficiency, ekotehokkuus: tiivistelmä suomeksi
G22 Liite 5a,  Kestävyyskriteerit
G22 Liite 5b,  Hållbarhetskriterier
G22 Liite 6,    Arkkitehtuuri
G22 Liite 7a,  Program för deltagande och bedömning
G22 Liite 7b,  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
G22 Liite 8,    Natura-arviointi
G22 Liite 9,    Liikenne
G22 Liite 10,  Kehityskuva- Utvecklingsbild för Sibbesborg
G22 Liite 11,  Metron esiselvitys
G22 Liite 12,  Kooste vuoden 2013 seminaareista ja työpajoista
G22 Liite 13,  Lähiruoka
G22 Liite 14a,Sibbesborgin maisema, diplomityön alkuosa
G22 Liite 14b,Sibbesborgin maisema, diplomityön loppuosa
G22 Liite 15,  Vaikutustenarviointi ja vaiheistus
G22 Liite 16,  Luonnossa Sibbesborgissa kyselyn tulokset
G22 Liite 17,  Illustraatio ja havainnekuvat
G22 Liite 18,  Hulevesien hallinnan konsepti
G22 Liite 19,  Itäinen kasvukäytävä

 

Aiemmat käsittelyvaiheet

Alueen kehittäminen pohjautuu vuonna 2011 järjestetyn Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun tuloksiin sekä useisiin seudullisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

Sipoon yleiskaava 2025:n mukaisesti Söderkullan aluetta on tarkoitus kehittää voimakkaasti. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden ensisijaisena tarkoituksena on ohjata asemakaavoitusta ja toteutuksen vaiheistusta.

Sibbesborg on suurimittakaavainen hanke, jonka tavoite on vastata pääkaupunkiseudun kasvutarpeeseen ja toisaalta yhdyskuntarakenteen kestävään kasvutapaan. Se merkitsee muutosta paitsi Sipoon yhdyskuntarakenteessa, myös suunnittelukulttuurissa, sillä hankkeen kautta pyritään kehittämään laajemminkin yhdyskuntasuunnittelun tapaa ja käytäntöjä.