NG 8 Nickby gårds centrum

Suomeksi

Detaljplan och detaljplaneändringPlanområdet på guidekarta

Nickby gårds centrum är ett av de viktigaste utvecklingsprojekten i Sibbo under de närmaste åren.

Planarbetet skapar förutsättningar för att utvidga tätortscentrumet till norra sidan av den befintliga banan och på samma gång för att öppna persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby. Ett mångsidigt område för boende och service planeras  kring den kommande tågstationen i Nickby för ca 3000 nya invånare.

Tågstationsområdet planeras i en egen detaljplan.

Kontaktuppgifter

planläggare Dennis Söderholm
tfn. 040 141 7043

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn. 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

planområdet på flygbild

Startskedet

Kungörelse om anhängighet 30.4.2020 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 30.4–1.6.2020 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 1.6.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

För planen gjorda utredningar som blivit klara

Naturutredning, Luonto-ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2019 (pdf - på finska)

Byggbarhetsutredning, Ramboll 2019 (pdf - på finska)

Utredning om spårtrafikens skakningar, Promethor 2019 (pdf - på finska)

Senast ändrat 07.09.2020