Krisinfo för företagare under undantagstillståndet

Sibbo kommun sammanställer på dessa sidor information om hur företag och företagare kan få stöd i att komma över den rådande coronakrisen. Vi samlar på dessa sidor information som Keuke, Business Finland, Finnvera, Företagare i Finland och Skatteförvaltningen publicerar om sin verksamhet under undantagssituationen. Innehållet uppdateras och hålls så aktuellt som möjligt. Vänligen notera att situationen ändras snabbt. Därför kan det hända att våra webbsidor innehåller material som redan är gammalt. Kontrollera alltid respektive aktörs egna informationskanaler för att säkerställa att informationen är fortfarande aktuell.

Sibbo kommuns näringsenhet stödjer Sibboföretagare speciellt under undantagssituationer. Företagskoordinatorn Henna Piilo står till företagarnas tjänst per telefon, e-post och via möten i Teams och Skype.

Ta kontakt:
Henna Piilo 
Företagskoordinator
tfn 040 480 8529
email: henna.piilo@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Du kan även försöka nå näringschefen Elina, som dock inte alltid kan svara genast:

Näringschef Elina Duréault 
tfn 040 191 4465 
email: elina.dureault@sibbo.fi

 

Stödet för ensamföretagare ansöks hos kommunerna - Ansökningen är öppen fram tills 30.9.2020!

Sibboföretagare som arbetar ensam och på heltid kan ansöka om stödet hos Sibbo kommun fram tills 30.9.2020. Stödet får användas för att klara av coronasituationen. Stödbeloppet är 2 000 euro per ensamföretagare och ansökan ska göras elektroniskt på adressen https://www.keuke.fi/aktuellt/stodet-for-ensamforetagare/. Företagare verksamma i mellersta Nyland ska lämna in sin ansökan via Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Keukes gemensamma elektroniska tjänst. Sibbo kommun tar alltså inte emot ansökan direkt. Sibbo kommun behandlar ansökan och fattar beslut om att bevilja stödet samt betalar beloppet till företagarna via Keukes ansökningstjänst.

Stödet beviljas för att täcka kostnader för ensamföretagarens företagsverksamhet när företagarens möjligheter att utöva näringsverksamhet har avsevärt försämrats på grund av coronaepidemin. Som kostnader räknas till exempel kostnader för lokaler och utrustning som anskaffats för företagsverksamhet samt bokförings- och kontorsavgifter. Lön som företagaren lyft för sitt eget bruk beaktas inte som kostnad, med stödet får användas för att täcka alla andra kostnader. Stödet beviljas förutsatt att ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 till följd av COVID-19-epidemin och att ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet.

Ansökningarna behandlas i ankomstordning. Fyll i ansökningen noggrant så kan ansökningen behandlas snabbare. En kompletteringsbegäran av ansökan till företagaren fördröjer dess behandling. Keuke rådger företagare i ifyllningen av ansökan så vi rekommenderar varmt att vara i kontakt med Keuke så att ansökningen fylls i direkt rätt. Keukes ansökningsrådgivning, tfn 050 523 8897, måndag–fredag kl. 9.00–16. Läs mer om Keukes rådgivning eller boka en telefontid här (sidan endast på finska, men Keuke ger betjäning också på svenska)

Mer information om stödet och hur man ansöker om det på Keukes webbsida här.

 

Keukes krisrådgivning

Coronavirusepidemin har redan orsakat och kommer att orsaka stora förluster för en del av företagen. Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab Keuke reagerar snabbt och ger råd för företag i sitt verksamhetsområde. Företagen får hjälp i speciellt ekonomi-, finansierings- och personalfrågor. Keuke har öppnat ett speciellt kristelefonnummer som har jour varje vardag kl. 9–16. Keukes företagsutvecklare har reserverat korta möten på en halvtimme i sina kalendrar för snabba krisrådgivningsmöten med företagare. Om staten fattar beslut om att stödja företagen kommer man också att hjälpa företag med att ansöka om stöd.

Keuke håller företagarna informerade om situationen på adressen https://www.keuke.fi/aktuellt/krisradgivningen/(på finska). Vi samla nyttiga länkar på sidan och erbjuder företagarna möjligheter att boka tid för krisrådgivning på nätet.

Evenemang som Keuke tänkt ordna under senvåren har flyttats antingen till webben eller till en senare tidpunkt. Keuke vill erbjuda all möjlig hjälp för företagen. Därför öppnar vi den morgonskola om stresshantering som enligt planerna ska börja onsdagen den 25 mars kl. 8:30 för alla. Evenemanget hålls som en öppen livestream. Just nu är det viktigt att kunna hantera stress, vilket gör stresshantering till ett mycket aktuellt ämne.

Keukes krishanteringssida samt den elektroniska tidsbokningen: https://www.keuke.fi/aktuellt/krisradgivningen/

Keukes krisrådgivningstelefon betjänar vardagar kl. 9–16. Numret är 050 523 8897.

 

Allmänna kostnadsstöd (Statskontoret) - Ansökningen är öppen fram tills 31.8.2020!

Det tidsbestämda kostnadsstödet till företag ersätter dem för kostnader då konsekvenserna av coronapandemin har varit betydande.

Tidsbestämt stöd till företag är för de företag som uppfyller följande villkor:
• Företagets bransch omfattas av stödet. Se förteckningen med branscher som omfattas av stödet.
• Företagets omsättning har sjunkit med över 30 procent jämfört med referensperioden.
• Företaget har löneutgifter och fasta utgifter som är svåra att anpassa.

Om branschen för företaget inte omfattas av stödet enligt förordningen, kan stödet beviljas endast av särskilt betungande skäl med anknytning till coronapandemin. Företaget bör påvisa att dess ekonomiska svårigheter beror på coronapandemin. Utöver detta bör företaget påvisa varför dess läge avviker från den övriga branschen.

Utgifter som ersätts

Stöd kan ansökas för de löne- och fasta kostnder som har uppstått 1.4–31.5.2020. Fasta kostnader innefattar lokalhyror och övriga fasta kostnader för fastighetsegendom i eget bruk, hyror för apparater och föremål, ersättningar för nyttjanderätt samt licensavgifter. Ansökan ska lämnas in senast 31.8.2020. Det maximala beloppet av stödet är 500 000 €.

Andra ersättningar

Kostnadsstödet avdras med ersättningar och stöd från annat håll. Om ett stöd har återbetalats helt och hållet, tas det inte i beaktande. Om företaget håller på med att återbetala ett stöd som beviljats av en annan aktör, lämna in ansökan först när processen för återbetalning är slutförd.

Läs mer om Statskontorets stöd här.

 

Stöd och gottgörelse till restauranger Ansökningen är öppen fram tills 31.10.2020!

Modellen består av två delar som kompletterar varandra: stöd för återanställning och kompensation för verksamhetsbegränsningar.

Företaget kan få stöd för att anställa en arbetstagare när verksamheten inleds på nytt. Stödets belopp är 1 000 euro per arbetstagare. Förutsättningen för att beviljas stödet är att företaget betalar en lön på sammanlagt 2 500 euro till arbetstagaren för perioden 1.6–31.8.2020.

Samma stöd på 1 000 euro kan beviljas för sysselsättning av inhyrd personal eller arbete som köps in som underentreprenad. Stödet betalas för de arbetstagare till vilka företaget för tiden 1 juni–31 augusti 2020 betalar 4 500 euro per arbetstagare till tjänsteleverantören för arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans.

Stöd kan fås för högst det antal arbetstagare som i februari 2020 kalkylmässigt arbetade i företaget på heltid, inklusive arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans.

Det är möjligt att få stöd för alla arbetstagare vars lönekostnader företaget inte får annat stöd för, dock till ett maximalt belopp som bestämts separat.

Kompensationen för verksamhetens begränsning stöder restaurangernas möjligheter att sköta löpande oflexibla kostnader, som till exempel hyra eller elräkningar. Det är alltså möjligt att få kompensation för den period som begränsningen var i kraft, 4.4–31.5.2020.

Kompensationen räknas ut på basis av den förändring i företagets försäljning som förorsakats av de lagstiftade begränsningarna. De restauranger, kaféer och barer kan få kompensation vars försäljning i april 2020 var mindre än deras genomsnittliga försäljning i april–maj 2019 eller i januari–februari 2020. Av dessa jämförelseperioder väljs automatiskt den då den genomsnittliga försäljningen var större.

Kompensationens storlek beror på hur stor försäljningen var under jämförelseperioden och hur mycket mindre den var i april 2020.

På UF-centrets webbplats (NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter) publiceras den 5 juni 2020 detaljerade anvisningar om hur företagare ska gå till väga för att få stöd eller kompensation. Ansökan ska lämnas in senast den 31 oktober 2020.

På UF-centrets webbplats (närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter) finns en tjänst där man kan kontrollera om företaget ingår i massutbetalningen eller inte. Tjänsten utgår från FO-numren. Bekanta sig med webbtjänsten här.

Läs mer om stöd här.

 

Business Finlands finansiering för interferenssituationer - Ansökningen är över 8.6.2020!

Business Finland har 19.3.2020 meddelat att företag kan ansöka om finansiering för interferenssituationer. Du kan bekanta dig närmare med finansieringen för interferenssituationer här.

Finansieringstjänsterna är avsedda för små och medelstora företag och midcap-företag med verksamhet i Finland vars affärsverksamhet påverkas negativt av coronavirussituationen. Ett midcap-företag är ett storföretag där den egna omsättningen eller koncernens omsättning är högst 300 M€.

Finansieringstjänsternas kunder är bland annat turism, binäringar för turism, de kreativa branscherna och scenbranscherna samt samtliga branscher vars underleverantörskedjor har påverkats eller påverkas av coronavirussituationen. Finansiering kan även beviljas företag som är verksamma på hemmamarknaden. Finansiering kan inte beviljas stora företag, företagsnamn, offentliga organisationer, stiftelser, föreningar eller Ålandsföretag.

 

 

Finnveras tjänster

Finnvera förhåller sig flexibelt till alla behov av finansieringsarrangemang som coronaviruset medfört. Finnvera har beredskap att öka finansieringen av små och mellanstora företag och att hjälpa företag över krisen. Företaget ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på längre sikt.

Ta kontakt med din egen bank så tidigt som möjligt. Finnvera och bankerna flexar i betalningsarrangemangen, och det lönar sig att avtala om sådana arrangemang med den egna banken i ett så tidigt skede som möjligt. Därtill möjliggör Finnvera driftskapital som banken beviljar genom en borgen.

Läs mera om Finnveras tjänster under kristiden här.

 

Coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag

Understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin - sök har öppnats 18.5.2020. Läs mer här.

 

Te-tjänster

Regeringen gav propositionen om att tillfälligt garantera företagarnas arbetslöshetsersättning den 2.4.2020. Till näst behandlas lagen inom riksdagen och godkänns av presidenten. Lagen ska lagstadgas så snabbt som möjligt, efter vilket arbetsmarknadsstödet kan ansökas av företagare som tidigare inte varit berättigade till stödet.

Företagaren kan ändå anmäla sig som arbetssökande i TE- tjänsten före lagstadgande.

Läs mer om te-tjänster här.

 

Företagare i Finland

Företagare i Finland upprätthåller en webbsida där de publicerar aktuell information om coronaviruset och dess påverkan för företagare. Webbsidan innehåller aktuella nyheter, rådgivningstjänster samt nyttiga länkar för företagare, bland annat anvisningar för arbetsgivare samt noggrannare upplysningar om ekonomi och ersättningar.

Läs mer i infopaketet som Företagare i Finland publicerat här (på finska).

 

Skatteförvaltningen

Coronaviruset kan orsaka situationer för företagare, företag och bokförare som försvårar att sköta skatteärenden. Företag kan ansöka om förlängd tid för skattedeklarationen och vi kan av grundad särskild orsak avstå från att ta ut förseningsavgiften för deklarationen. Som särskild orsak räknas exempelvis sjukdom. Om ett företag har betalningssvårigheter kan det ansöka om betalningsarrangemang för skatterna. Man kan ansöka om betalningsarrangemang enligt lättade villkor från och med 25.3. Observera också att du kan ansöka om ändring av förskottsskatt i MinSkatt om företagets resultat ser ut att bli mindre än förväntat. Skatteförvaltningen stöder företag i denna exceptionella situation genom att effektivera handläggningen av ovannämnda ärenden. Också handläggningen av momsåterbäringar effektiveras.

Läs mer om Skatteförvaltningens tjänster här.

 

FPA

FPA:s sidor innehåller samlad information om hur coronavirusläget påverkar FPA:s stöd, handläggningen av ansökningar och tjänster. Informationen gäller även företagare.

Läs mer om FPA:s åtgärder här.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) - Ansökningen är över 8.6.2020!

Regeringen har förberett ett omfattande stödpaket till företag för att hindra nackdelarna av coronavirusepidemin. NTM-centralerna beviljas 50 miljoner euro för utvecklingsunderstöd till företagen. Med tilläggsfinansieringen stöds små och medelstora företag som har lidit av marknads- och produktionsstörningar förorsakade av coronaviruset. Tjänsten är användbar i hela landet. Ansökningen har avslutades 8.6.2020!

NTM- centralen riktar finansiering till företag där det utöver företagaren finns 1 -5 arbetstagare. Business Finland finansierar de större företagen. Förberedelsen för finansiering till självföretagare är igång i Arbets- och näringsministeriet och info om detta meddelas senare.”

Läs mer om NTM:s stödtjänster här.

 

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen

Företags Finlands Ekonomihjälps- rådgivningstjänst hjälper och rådger företag med ekonomi- och betalningssvårigheter. Rådgivarna är experter inom företagsekonomi och omorganisering. Du kan ta kontakt då det samlats obetalda räkningar till företaget, då du inte kan betala lån eller ränta, då arbetet och försäljningen minskat, då du vill diskutera företagets framtid eller ifall du inte längre orkar med de ekonomiska problemen ensam.

Läs mer om FöretagsFinlands tjänster här.

 

Arbets- och näringsministeriet

ANM-koncernen följer hur coronaviruset påverkar företag, sysselsättning, konsumenter och försörjningsberedskapen

Arbets- och näringsministeriet följer och vidtar nödvändiga åtgärder tillsammans med olika aktörer inom ANM-koncernen för att minska coronavirusets konsekvenser för bl.a. företagens verksamhet, sysselsättning och försörjningsberedskapen.

Läs mer om arbets- och näringsministeriets tjänster.

 

Helsingforsregionens handelskammare

Corona väcker en mängd olika frågor samt ett behov för rådgivning inom företag och arbetsplatser. På denna infosida samlar Helsingforsregionens handelskammarens sakkunniga diverse uppdaterat info, saker som ska beaktas samt kommentarer och utlåtanden under coronakrisen. Läs mer här.

 

Sibbo kommuns arbetskraftspool

Näringsenheten och sysselsättningsenheten i Sibbo kommun har startat ett projekt som går under namnet ”Arbetskraftspool”. Projektets syfte är att stödja företag och arbetstagare och minska coronakrisens negativa effekter. Målet är att agera smidigt och föra samman Sibboföretag som på grund av krisen är i behov av arbetskraft med arbetstagare som är (eller kommer inom den nära framtiden att bli) arbetslösa när arbetssituationerna har förändrats. Sibbo kommun startar projektet för att erbjuda ett sätt att föra samman arbetstagare och arbetsgivare i den rådande undantagssituationen. Arbetsavtal och andra arbetsrelaterade villkor behandlas uteslutande mellan respektive arbetstagare och arbetsgivare.

Läs mer om arbetskraftspool här.

Stödet för ensamföretagare ansöks hos kommunerna

Arbets- och näringsministeriet har meddelat att ensamföretagare kan ansöka om verksamhetsstöd i coronavirusläget. Stödet ansöks hos kommunerna. Sibboföretagare som arbetar ensam och på heltid kan ansöka om stödet hos Sibbo kommun. Stödet får användas för att klara av coronasituationen. Ansökan öppnas senast den 16 april 2020. Stödbeloppet är 2 000 euro per ensamföretagare och ansökan ska göras elektroniskt på adressen https://www.keuke.fi/aktuellt/stodet-for-ensamforetagare/. Företagare verksamma i mellersta Nyland ska lämna in sin ansökan via Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Keukes gemensamma elektroniska tjänst. Sibbo kommun tar alltså inte emot ansökan direkt. Sibbo kommun behandlar ansökan och fattar beslut om att bevilja stödet samt betalar beloppet till företagarna via Keukes ansökningstjänst.

Stödet beviljas för att täcka kostnader för ensamföretagarens företagsverksamhet när företagarens möjligheter att utöva näringsverksamhet har avsevärt försämrats på grund av coronaepidemin. Som kostnader räknas till exempel kostnader för lokaler och utrustning som anskaffats för företagsverksamhet samt bokförings- och kontorsavgifter. Lön som företagaren lyft för sitt eget bruk beaktas inte som kostnad, med stödet får användas för att täcka alla andra kostnader. Stödet beviljas förutsatt att ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 till följd av COVID-19-epidemin och att ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet.

Keukes krisrådgivning hjälper företagarna och ger råd i hur man fyller i ansökningsblanketten. Du hittar mer information om krisrådgivningen här.

Mer information om stödet och hur man ansöker om det på Keukes webbsida här (länk)Senast ändrat 05.08.2020