NG 9 Pohjanniitty

På svenska

Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon Nikkilän kartanon pohjoispuolella noin 2 kilometriä Nikkilän keskustasta pohjoiseen Paippistentien varressa olevan Pohjanmetsäntien päässä. Tavoitteena on mahdollistaa pientalovaltainen alue, jota reunustavat olemassa olevat asemakaavoitetut, omakotivaltaiset alueet sekä viheralueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,6 ha.

YhteystiedotAlueen rajaus opaskartalla

kaavoittaja Dennis Söderholm
puh. 040 141 7043

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

 

 

Alueen rajaus ortokuvassa

Voimaantulo

Kuulutus voimaantulosta 13.8.2020 (pdf)

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liiteet:
1. Ehdotusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
2. Kaavakartan pienennös (pdf)
3. Kaavamääräykset (pdf)
4. Havainnepiirros (pdf)
5. Rakennustapaohjeet (pdf)
6. Asemakaavan seurantalomake (pdf)
7. Hulevesisuunnitelma (pdf)
8. Rakennettavuusselvitys (pdf)
9. Yhteenveto saadusta palautteesta

 

Hyväksymisvaihe

Valtuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 35 hyväksynyt NG 9 Pohjanniityn asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 23. kesäkuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.
http://sipoo01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202714

Ote pöytäkirjasta (pdf)

Kuulutus 25.6.2020 (pdf)

 

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 26.3.–27.4.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti 27.4.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kunnanhallituksen päätös § 59 (pdf)

Kuulutus 26.3.2020 (pdf)

Asemakaavakartta ehdotus (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Valmisteluvaihe

Asemakaava viedään suoraan ehdotuksena päätöksentekokäsittelyyn, koska ylempiasteiset kaavat (Maakuntakaava ja Sipoon yleiskaava 2025) tukevat alueen asemakaavoittamista asuinalueeksi. Valmisteluvaiheessa ei järjestetä erillistä kuulemistilaisuutta, vaan palautetta voi antaa suoraan kaavoittajille.

Kaavan valmisteluvaiheessa laaditaan perusselvitykset ja tavoitteet -raportti. Perusselvitykset ja tavoitteet -raportissa esitellään suunnittelun lähtökohdat, kaavan lähtöaineistona olleet selvitykset ja kaavalliset lähtökohdat (maakunta- ja yleiskaavat) ja tavoitteet laadittavalle asemakaavalle. Raporttiin liitetään myös alustava havainnepiirros kaavaratkaisusta. Raportti esiteltiin päättäjille 3.12.2019 ja julkaistiin kunnan nettisivuilla.

Perusselvitykset ja tavoitteet -raportti (pdf)

Alustava havainnepiirros (pdf)

 

Aloitusvaihe

Kuulutus vireilletulosta 7.11.2019 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 7.11 – 9.12.2019 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 9.12.2019 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Viimeksi muokattu 11.08.2020