Den registrerades rättigheter

Allmänt om rättigheter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning

Rätt att få tillgång till uppgifter och rätt till rättelse (artikel 12, 15 och 16)
Du har rätt att få veta om dina personuppgifter används eller inte och vilka personuppgifter som har lagrats om dig. På din begäran levererar vi uppgifterna så fort som möjligt och utan onödigt dröjsmål. Den utsatta tiden för leverans av uppgifterna eller delgivning av tilläggsuppgifter som anknyter till begäran om uppgifter är en månad efter att begäran mottagits. Om begäran om uppgifter är exceptionellt komplicerad och omfattande, kan den utsatta tiden förlängas med två månader.

Du har också rätt att kräva att felaktiga, inexakta eller bristfälliga personuppgifter korrigeras eller kompletteras utan onödigt dröjsmål. Dessutom har du rätt att kräva att onödiga personuppgifter avlägsnas. Onödigheten och felaktigheten bedöms enligt syftet för behandlingen av personuppgifterna i registret.

Om kommunen inte tillhandahåller uppgifterna eller godkänner begäran om rättelse, ger kommunen ett skriftligt intyg om detta. I intyget ska också ingå orsakerna till varför kravet inte har godkänts och information om rätten till rättsmedel, t.ex. möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Begäran att få dina uppgifter kan du göra elektroniskt med blanketten Begäran om insyn.

Om du anser att dina uppgifter inte stämmer har du rätt att kräva rättelse av dina uppgifter. Krav att få dina uppgifter rättade kan du göra elektroniskt med blanketten Yrkan om rättelse av registeruppgift.

Du kan också personligen vid kommunens info (på adressen Biblioteket, Norra skolvägen 2) göra en begäran att få dina uppgifter och ett krav att få dina uppgifter rättade.

Du får uppgifterna senast om fyra veckor. Uppgifterna lämnas personligen till den som har begärt dem. Identiteten måste styrkas (Info, på adressen Biblioteket, Norra skolvägen 2).

Rätt till radering av uppgifter (artikel 17)
Denna rätt gäller inte myndighetens grundregister eftersom behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning.

I vissa undantagsfall, t.ex. om behandlingen av uppgifter har grundat sig på ditt samtycke och du drar tillbaka ditt samtycke, har du rätt att få dina uppgifter raderade.

Om patienten kräver att anteckningar i journalhandlingarna ändras, bedömer man om det är motiverat att ändra, komplettera eller ta bort uppgifterna med tanke på vården. Motiverade slutsatser i fråga om vården som en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården gjort ändras inte även om patienten är av annan åsikt. En anteckning anses inte heller vara felaktig om den vid tidpunkten för anteckningen motsvarat den dåvarande uppfattningen, även om det senare visar sig att t.ex. en tidigare diagnos varit felaktig.

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18)
Du kan i vissa situationer ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills dina uppgifter på tillbörligt sätt har kontrollerats och korrigerats eller kompletterats.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat (artikel 20)
Denna rätt tillämpas när behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den registeransvariges myndighetsutövning. Rätt till överföring av uppgifter från register för myndighetsverksamhet finns alltså inte. Sålunda tillämpas rätten i regel inte i samband med Sibbo kommuns personuppgiftsregister.

Rätt att göra invändningar (artikel 21)
Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter när grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse eller ett led i kommunens myndighetsutövning. I detta fall kan uppgifterna endast fortsättningsvis behandlas om det finns ett synnerligen viktigt och motiverat skäl som kan påvisas.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77)
Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. I Finland är dataombudsmannen den rätta tillsynsmyndigheten. Utöver detta har du rätt att använda något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Du har även rätt att väcka talan mot den registeransvarige eller den organisation som behandlar personuppgifterna om du anser att dina rättigheter har kränkts genom att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.

Suomeksi

Senast ändrat 15.04.2020