Skärgårdsärenden


Ett möte gällande förbindelsbåtsrutterna i Sibbo och Borgå ordnas onsdagen den 18 september kl. 17-19 på Gumbohuset. 

Tilläggsinformation: https://www.sipoo.fi/se/aktuellt_/?itemid=57552&a=viewItem


Allmänna skärgårdsärenden handhas av Ekonomi- och förvaltningscentralen. Enheten Ekonomitjänster bereder Sibbo skärgårdsdelegations mötesärenden.

Sibbo skärgårdsdelegation är en kommitté som utses av kommunstyrelsen.  Skärgårdsdelegationen sammanträder regelbundet. Den är ett intressebevakningsorgan som deltar i projekt och tar ställning till frågor som berör skärgården och dess utveckling.

Tilläggsuppgifter: specialplanerare Rita Lönnroth, tfn 09 2353 6711, rita.lonnroth (at) sibbo.fi.


Skärgårdens adressystem

Arbetet med att uppdatera och förenhetliga adresser i Sibbo skärgård fortgår. Tilläggsuppgifter här.


Skärgårdsbroschyrer

Östra Finska vikens båthamnar

Sibbo skärgårdsbroschyr 2019


Skärgårdslagen

Enligt skärgårdslagen bör de statliga myndigheterna och kommunerna främja åtgärder som nämns i lagen (494/1981). Skärgårdslagen.


Skärgårdsprogram

Det nationella skärgårdsprogrammet 2017 - 2019


Delgeneralplanen för skärgården och kusten 

Sibbo fullmäktige godkände 13.6.2011 delgeneralplanen  för skärgården och kusten. Högsta förvaltningsdomstolen har 12.2.2014 förkastat besvären över beslutet. Delgeneralplanen för skärgården och kusten trädde i kraft genom kommunstyrelsens kungörelse 20.2.2014.

Planen omfattar hela skärgårdsområdet samt havstrandszonen i Sibbo kommun med undantag av Granö med omgivning. Härtill utgör en del av Löparö utredningsområde.

Inom området finns ca 700 byggnader i året runt bruk och ca 1 100 fritidsbostäder. I delgeneralplanen har möjligheterna att bygga på strandområde undersökts markägarspecifikt, dvs. enligt stomlägenhetsprincipen. Planen innehåller 745 byggplatser för fast boende, varav 58 nya (på strandområde 570 byggplatser, en ny) och 1 116 byggplatser för fritidsbostäder, varav 40 nya. Tätare bebyggelse förutsätter att en egentlig detaljplan görs upp.

Nya byggplatser för fritidsbostäder har anvisats i mån av möjlighet i anslutning till bebyggda områden, så att vidsträckta och enhetliga områden med fria stränder garanteras över hela planeområdet. I planen har beaktats att kommunens växande folkmängd och utvecklandet av turistnäringen förutsätter tillräckliga rekreationsområden. Frågor i anslutning till småbåtstrafiken och hamnarna torde i huvudsak lösas i andra planer (Majvik, Granö och Eriksnäs).

Delgeneralplanen för skärgården och kusten


Skärgårdskartor

Skärgårdsområden i Nyland

Nylands förbund har publicerat en skärgårdskarta inklusive områdesvisa uppgifter om befolkningen, arbetsplatserna och fritidsbostäderna år 2010. 

Sibbo skärgård

Sibbo skärgårdens karta (obs! Café Komsalö har stängts).

De inre skärgårdsområdena, karta.

Kommunens friluftsområden i skärgården, karta och kommunens friluftsområden, tilläggsuppgifter.

Delgeneralplan för skärgården och kusten, plankarta.

 

Transporter

Pörtö Lines trafik

Pörtö Line handhar de allmänna transporterna i Sibbo skärgård.
Enkelbiljett: 5 euro/person (0–16-åringar gratis).

Aktuell trafikinformation fås på webbadressen www.portoline.net
(Sibbobåten, tfn 050 322 1610).


Hamnar i Sibbo

Hamnar och deras adresser i Sibbo, karta.

Skärgårdsbornas båtplatser i Storörens båthamn

För skärgårdsborna finns reserverat sex båtplatser i Storörens båthamn. De är avsedda för tillfälligt bruk. Då man går mot bryggan, befinner sig båtplatserna vid kajkanten till höger om landgången (icke inhägnat område). Tilläggsuppgifter: Johanna Harkimo, Sipoonranta Star Cafe, tfn 044 588 8190, e-post: johanna.harkimo (at) sipoonranta.fi.

 
Senast ändrat 11.09.2019