Färdtjänst

Färdtjänst och därtill hörande ledsagarservice enligt handikappservicelagen (8§) är avsedd för gravt handikappade som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter (Förordning om service och stöd på grund av handikapp, 5§). Sjukdomen eller skadan, som orsakar behovet av transport, skall vara långvarig. Med långvarighet avses att skadan eller sjukdomen, som begränsar funktionsförmågan, varar längre än ett år. Nedsatt rörelseförmåga som orsakas av normalt åldrande kan inte utgöra en grund för beviljande av färdtjänst enligt handikappservicelagen (se färdtjänst enligt socialvårdslagen). Avsaknad av allmänna kommunikationsmedel, få bussturer eller avstånd till busshållplats är inte faktorer som i sig berättigar till färdtjänst.

Kommunen är skyldig att ordna färdtjänst för gravt handikappade personer så att de förutom de resor som är nödvändiga med tanke på arbete och studier även kan företa minst 18 månatliga enkelresor för skötsel av ärenden och rekreation enligt individuella behov. Färdtjänstresor får inte användas för resor i anknytning till hälsovård och läkarbesök eller rehabilitering, för vilka ersättning kan sökas från Folkpensionsanstalten.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen ansöks med ansökningsblanketten för färdtjänst för gravt handikappade. Till ansökan bifogas en bedömning av funktionsförmågan som gjorts av en fysioterapeut. Till ansökan bifogas även läkarintyg eller motsvarande utredning om den sökandes skador eller sjukdomar och deras inverkan på rörelse- och funktionsförmågan.

Ansökan om färdtjänst
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation om ifyllningsinstrotioner

Suomeksi

Senast ändrat 26.02.2019