S 24 Sibbovikens strand

SuomeksiDetaljplaneändring

På Sibbovikens strand planeras ett bostadsområde för ca 500 invånare. Målet är att kvartersområdet för hotell- och kursbyggnader i den gällande detaljplanen ändras till område för bostadsbyggande. På området finns ett hotellbyggnadsprojekt som påbörjats i skiftet mellan 80- och 90-talen och som blivit på hälft. Hotellbyggnadernas gamla grundkonstruktioner som nu finns på tomten kommer att rivas.

Områdets läge i Sibbo karttjänstÖppna en större karta >

Kontaktpersoner

Tf. planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn 050 409 3957

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Lagakraft

Detaljplanen för S 24 Sibbovikens strand har trätt ikraft

Kungörelse om lagakraft 26.4.2018 (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har vid sitt möte 7.11.2016 godkänt detaljplaneändringen för Sibbovikens strand.

Kungörelse om godkännande 17.11.2016 (pdf)

Besvären över beslutet om godkännande till Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastats. Besvär till Högsta förvaltningsdomstolen har inte inlämnats.

 

Förslagsskedet

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 31.12.2015 - 8.2.2016.

Kungörelse 31.12.2015 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)
Byggsättsanvisningar (pdf)

Utredningar (på finska)

Bullerutredning (pdf)
Naturutredning (pdf)
Dagvattenutredning och -plan (pdf)
Byggbarhetsutredning (pdf)
Trafikutredning (pdf)

Utkastskedet

Detaljplaneutkastet var offentligt framlagt 11.5. - 9.6.2015.

Kungörelse 7.5.2015 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Illustration (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Byggsättsanvisningar (pdf)

Utredningar (på finska):

Bullerutredning (pdf)
Kartläggning om flygekkorrar (pdf)
Trafikutredning (pdf)
Dagvattenplan (pdf)

Tisdag 26.5.2015 presenterades detaljplaneutkastet vid en planutställning vid Söderkulla bibliotek. Tack till alla deltagare!

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 24.12.2014.

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 24.12.2014 (pdf)

Senast ändrat 18.01.2019