N 50 Nickbyvägen

Suomeksi

Detaljplan och detaljplaneändring

Detaljplaneändringen omfattar området för Nickbyvägen från Borgnäsvägens korsning till Mårtensbyvägens/Brobölevägens korsning.

Syftet med planändringen är att området för allmän väg (Nickbyvägen LYS) ändras till gatuområde och trafikrondell och anslutningsparkering möjliggörs i korsningen av Mårtensbyvägen/Brobölevägen.

N 50 planavgränsning på guidekarta

Kontaktuppgifter

Jarkko Lyytinen, detaljplanechef
tfn. 050 409 3957

Birgitta Smeds, geodataplanerare 
tfn 040 191 4358

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 23.8.2018.

Kungörelse (pdf)

Godkännande

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 19.6.2018 § 172 godkänt N50 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickbyvägen. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 27 juni 2018 i kommunens allmänna datanät.

Protokollsutdrag kst 19.6.2018 § 172 (pdf)

Kungörelse 28.6.2018 (pdf) 

Godkänt planmaterial (pdf):

Plankarta
Planbeskrivning
Beskrivningens bilagor

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan och det uppdaterade progammet för deltagande och bedömning (beskrivningens bilaga 1) var framlagda under tiden 19.4 - 18.5.2018.

Kungörelse 19.4.2018 (pdf)

Plankarta, förslag (pdf)

Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Skiss över trafikrondellen o anslutningsparkeringen

Utredningar

Sipoon Nikkilän liikenneselvitys ja -suunnitelma 28.6.2013. Sito Oy (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 11.9.2014. 

Kungörelse 11.9.2014 (pdf)

Senast ändrat 21.08.2018