G 24 Söderkullan osayleiskaava 2015:n kumoaminen

Osayleiskaavan kumoaminen koskee Söderkullan osayleiskaavaa 2015, jonka Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi 28.1.2002 ja kaava tuli lainvoimaiseksi valitusprosessin jälkeen 10.2.2005. Kaava on oikeusvaikutteinen. Söderkullan osayleiskaava 2015 on voimassa osalla Hitån-Ormträskin ja Majvikin alueita eli niillä alueilla, jotka jätettiin vahvistamatta Helsingin hallinto-oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti koko kunnan kattavasta yleiskaavasta, Sipoon yleiskaavasta 2025. På svenska

Söderkullan osayleiskaava 2015 oli tavoitteiltaan vanhentunut ja se kumottiin. Kumoaminen koski vain voimassa olleita alueita Hitå-Ormträskin ja Majvikin alueilla.


Kaavan kumoaminen on lainvoimainen 22.5.2014. 
Alueella on kumoamisen jälkeen voimassa lakkautetun Itä-Uudenmaan liiton laatima maakuntakaava.

Alueen itäosa kuuluu Sibbesborgin osayleiskaavan suunnittelualueeseen.
Alueen länsiosa kuuluu kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavan suunnittelualueeseen.

 

Päätösvaihe

Kunnanvaltuusto on 7.4.2014 päättänyt että Söderkulla 2015 osayleiskaava kumotaan. KV § 29.
Kuulutus hyväksymisestä ja lainvoimaisuudesta.

Ehdotusvaihe

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2013 -2016 sisältyvä Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli ehdotuksena nähtävillä 30.1.2014 – 28.2.2014 Kuntalan 1. kerroksessa, Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä Söderkullan kirjastossa.

Maankäyttöjaoston päätös nähtävilleasettamisesta 11.12.2013.
Kuulutus 30.1.2014.

Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus antaa muistutuksia kaavan kumoamisehdotuksesta ja mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kirjalliset palautteet toimitetaan viimeistään 28.2.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.

Perustelut kaavamuutokselle

MRL 35 § ja 36 § mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisen yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

Sipoon suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset kasvulle ja kehitykselle. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti yleiskaavoituksen tavoitteena on esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoittaa tarpeelliset alueet yksityiskohtaisemman maankäytönsuunnittelun perustaksi (MRL § 35). Yksityiskohtaisempaa suunnittelua tai lupien myöntämistä ei voida perustaa vanhentuneelle kaavatilanteelle. Kaavoitusjärjestelmässä maakuntakaavoitus ohjaa yleiskaavoitusta ja asemakaavoitusta (MRL § 4 ja § 32). Söderkullan osayleiskaavan 2015 tavoitteet ja sisältö ovat vanhentuneet suhteessa maakuntakaavoitukseen eikä yleiskaavallinen tilanne täten noudata maankäyttö- ja rakennuslain tarkoitusta.

Maankäytön tavoitteet ja kaavatilanteet ovat muuttuneet Etelä-Sipoossa nopeaan tahtiin vastaamaan pääkaupunkiseudun kasvuun kestävällä tavalla. Söderkullan osayleiskaava 2015 hyväksymien jälkeen alueeseen on kohdistunut useita seudullisia suunnitelmia ja ohjelmia, jotka huomioivat maankäytön kokonaisuuden. Sipoon kunta on pyrkinyt vastaamaan Helsingin seudulle kohdistuvaan maankäyttö-paineeseen ja tasapainottamaan näin metropolin aluerakennetta myös itään suuntautuvalla kasvulla. Tarkoituksena on ohjata alueelle sijoittuvaa kaupunkirakennetta kestävästi joukkoliikenteeseen ja Sö-derkullan keskustaan tukeutuen. Söderkullan osayleiskaava 2015 ei ole miltään osin näiden tavoitteiden mukainen ja siten se tulee kumota vanhentuneena.

Söderkullan osayleiskaavan ohjevuosi on 2015 eli kaava on ajallisestikin pian vanhentunut.

Asukasmäärän tavoitteellinen kasvu on Söderkullan osayleiskaavan mukaan alueella 1,6 % - 2,9 % vuosittain. Esitetyllä kasvulla Söderkullassa on vuonna 2015 noin 4100 -5300 asukasta. Tämä kasvu on toteutunut eli kaavavaranto on käytetty.

Kumottavat merkinnät

Hitå-Ormträskin alueella:

Hitå-Ormträskin alue on Söderkullan osayleiskaavan mukaisesti maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Osayleiskaavan merkintöjen mukaan alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön sekä siihen liittyvään rakentamiseen. Rakennuspaikan tulee olla vähintään 30 000 m². Olemassa olevia rakennuksia saa peruskorjata uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. (rakentamisrajoitus 43 § 2 mom.) Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (MRL 128 § mukainen maisematyölupa). Osayleiskaavan merkinnöissä suositellaan, että rantavyöhykkeellä saunan vähimmäisetäisyys rantaviivasta tulee olla 20 metriä. Sipoonlahden rantavyöhykkeellä saunan vähimmäisetäisyys rantaviivasta tulee olla 30 metriä. Lue lisää..

 

 

 

Majvikin alueella:

Uuden Porvoontien pohjoispuolella Söderkullan osayleiskaavassa on osoitettu Immersbyntien varrelle kolme pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-2) sekä yksi pientalovaltainen asuntoalue (AP-1).

AP-1 merkintä tarkoittaa asuntoaluetta, jolle saa sijoittaa pientaloja. Alueelle saa sijoittaa myös asumiseen tarpeellisia lähipalveluja ja virkistysalueita. Alueelle saa sijoittaa sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, rakasta liikennettä, ilman pilaantumista tai tähän verrattavia ympäristöhäiriöitä. Rakennuspaikan tulee olla kooltaan vähintään 5000 m².

AP-2 alueella kaavamerkintä on muuten sama, mutta lisäksi vesi- ja viemäriverkostoon liitettävän rakennuspaikan tulee olla vähintään 3000 m².

Suosituksena todetaan, että AP-1 ja AP-2 -alueille on tarkoitus laatia kylätaajaman osayleiskaava. Kylätaajaman osayleiskaavan mukainen rakennuspaikka, joka liitetään vesi- ja viemäriverkostoon, tulee olla kooltaan vähintään 2000 m².

Rakentamattomat alueet on merkitty kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Lue lisää..

 

 

Vaiheet aloituksesta ehdotukseen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.9.-4.10.2013

Kuulutus vireilletulosta ja OASin nähtävilläolosta.

 

Osallistuminen ja tiedottaminen

Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §).

Vireilletulo

Kaavan kumoaminen noudattaa vuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestämisessä kaavan laatimisen vaiheita. Kaavan kumoaminen käynnistyy työn kuuluttamisella vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla (MRL 63 §). Kaavoitusjaoston käsiteltyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kuulutetaan kaavatyön vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville Kuntalaan kuukauden ajaksi kaavan vireille tulosta alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan internet-kotisivuilla ja Söderkullan kirjastossa.

Osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ja suunnitelmaa voidaan täydentää ja päivittää saadun palautteen pohjalta kumoamisprosessin aikana. Työtä koskevissa puutteellisuuksissa pyydetään kääntymään ensisijassa kunnan edustajien puoleen. Mikäli osallinen katsoo yhteydenotosta ja kunnan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tekemistä muutoksista huolimatta OAS:n puutteelliseksi, on hänellä mahdollisuus esittää Uudenmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville (MRL 64 §).

Kaavan kumoamisen aloitusvaiheessa järjestetään Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § ja MRA 18 §), jossa käsitellään osallistumis- ja arvioin-tisuunnitelmaa, kaavan kumoamisen lähtökohtia sekä hankkeen keskeisiä vaikutuksia eri viranomaisten näkökulmasta. Kaavan kumoamisen käynnistymisestä ja viranomaisneuvottelun järjestämisestä lähetetään tieto viranomaistahoille kirjeitse tai sähköpostitse.

Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen ehdotuksena nähtävillä 30.1.2014 – 28.2.2014

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2013 -2016 sisältyvä Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen on ehdotuksena nähtävillä. Kumoamisehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävillä 30.1.2014 – 28.2.2014 Kuntalan 1. kerroksessa, Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä Söderkullan kirjastossa.
Maankäyttöjaoston päätös nähtävilleasettamisesta 11.12.2013.
Kuulutus 30.1.2014.
Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus antaa muistutuksia kaavan kumoamisehdotuksesta ja mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kirjalliset palautteet toimitetaan viimeistään 28.2.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.

Selvityksiä

Söderkullan luonto- ja maisemaselvitys 2002, kartat

Maanomistus- ja sopimusaluekartta

Alueella voimassa olevat kaavat

-Itä-Uudenmaan maakuntakaava

Alueella on voimassa lakkautetun Itä-Uudenmaan liiton laatima maakuntakaava. Itä-Uudenmaan liiton laatima maakuntakaavan kaavakartta

 

-Sipoo 2025 yleiskaava

Sipoo 2025 yleiskaavan kaavakartta
Sipoo 2025 yleiskaavan kaavaselostus 16 mt pdf  

-Söderkullan osayleiskaava 2015

Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi 28.1.2002 Söderkullan osayleiskaavan.

Söderkullan osayleiskaava 2015 oli voimassa osalla Hitån-Ormträskin ja Majvikin alueita.

Sipoon yleiskaava 2025 kumottiin näillä alueilla Helsingin hallinto-oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten mukaisesti

Alueet joilla Söderkullan osayleiskaava 2015 oli voimassa, on rajattu valkoisella.

Kaavaote voimassa olleilla rajauksilla, pdf (7,2 Mt)
Merkinnät ja määräykset 7 Mt 
Kaavaselostukset osat A ja B, 15 Mt, pdf 

Viimeksi muokattu 21.01.2019