Kehittyvät kylät Sipoossa

Suomen Kylät verkkosivut>>>

Älykylä

Tekeekö valokuitu tai teknologia älykylän, vai tarvitaanko siihen jotain muutakin? Tarkoittaako Älykylä myös ekologisuutta, ympäristöystävällisyyttä, yhteisöllisyyttä? Kuuluuko älykkääseen asumiseen ehkä myös elinvoimaisuus tai ilmastoystävällisyys? Lue lisää älykylästä tästä.
Artikkeli: Älykylä pysäytti väestön vähenemisen? pdf

Arki tuntuu turvalliselta itäisellä Uudellamaalla
Itä-Uudellamaalla toteutettiin maaliskuun 2018 aikana kuntalaisille suunnattu turvallisuuskysely, johon myös sipoolaiset osallistuivat.  Itä-Uudellamaalla  vuonna 2018 tehdyn turvallisuuskyselyn yhteenveto tässä. Turvallisuuskyselyyn vastanneiden  sipoolaisten vastaukset tässä.

Asukkaat kokevat turvallisuuden hyväksi

Itä-Uudenmaan turvallisuustyöryhmä toteutti keväällä 2018 turvallisuuskyselyn alueen kunnissa. Kyselyyn vastasi 721 henkilöä Porvoon, Sipoon, Askolan, Pukkilan, Myrskylän, Loviisan ja Lapinjärven kunnista. Vastanneista neljäsosa, 175 henkilöä, asuu Sipoossa.

Kysely toteutettiin avoimena kyselynä verkossa sekä paperiversiona muun muassa kirjastoissa. Vastaava turvallisuuskysely on toteutettu aikaisemmin vuosina 2014 ja 2016.

Arjen turvallisuutta lähestyttiin kyselyssä kolmesta eri näkökulmasta: turvallisuuden tunnetta heikentävät seikat, turvallisuuden tunnetta vahvistavat seikat sekä omat vaikutusmahdollisuudet turvallisuuteen.

Vastaajista liki 90 prosenttia koki turvallisuudentunteen kokonaisuudessaan hyväksi tai erittäin hyväksi. Turvallisuudentunne oli kasvanut kuusi prosenttia edellisestä kyselystä. Sitä vahvistavat vastaajien mielestä etenkin ihmissuhteet, asuinympäristö, kodin olosuhteet sekä tekniset apuvälineet, kuten kännykkä, hälytyslaitteet ja turvapuhelimet.

Turvallisuudentunnetta heikentävinä seikkoina pidettiin yleistä liikennekäyttäytymistä, liukastumista tai kaatumista. Myös talous ja toimeentulo sekä rikollisuus mainittiin. Varsinkin liukastuminen ja kaatuminen heikensivät vastaajien turvallisuudentunnetta edellisiä kyselyitä enemmän.

Osa-alueet, joissa vastaajilla oli mielestään hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja lähipiirin turvallisuuteen olivat ihmissuhteet, kodin olosuhteet sekä tiedon aktiivinen hankkiminen ja soveltaminen. Myös lasten ja nuorten ohjaaminen ja kasvattaminen nousivat esille tärkeänä vaikuttamisen keinona. Vähiten koettiin mahdollisuutta vaikuttaa häiriökäyttäytymiseen ja järjestyshäiriöihin sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun.

Itä Uudenmaan turvallisuustyöryhmä kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Kyselyn tulokset otetaan huomioon kuntien turvallisuussuunnitelmissa.

Lisätietoja:

- lapsi-ja perhepalveluiden palvelujohtaja Maria Andersson, puh. 040 510 9932, maria.andersson@porvoo.fi ja

- suunnittelija Ann-Sofie Nylund, puh. 040 169 7171, ann-sofie.nylund@porvoo.fi

 

Kehittyvät kylät - yleistä

Sipoossa useat tahot ovat esittäneet toivomuksia ja aloitteita kylien kehittämisen edistämiseksi. Kylien kehittämiselle on suuri tahtotila sekä päättäjien että asukkaiden puolelta. Kunnan strategiaan (hyväksytty valtuustossa 7.10.2013) on muodostettu useita tavoitteita kylien elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Taustana selvitystyön tavoitteille toimivat niin kunnan päättäjiltä kuin kylien asukkailta saadut aloitteet kyläkaavoituksen kehittämiseen ja kylien kehittämiseen. Vaikka kaavoituksen painopiste on taajamakeskuksissa, on kylien kehittäminen tärkeää monesta näkökulmasta. Kylien tiivistäminen ei sinänsä ratkaise seudun asuntotuotannon kysymyksiä, mutta maaseudulla ja kylillä on suuri merkitys nykyisille asukkaille, identiteetille ja elinkeinoille Sipoon kunnassa. Kylien kehittämisellä tavoitellaan niiden elinvoimaisuuden säilyttämistä, jotta seuraavillekin sukupolville on mahdollisuus asua, elää ja työskennellä kylissä Sipoossa. På svenska

Sipoolaiseen identiteettiin kuuluva ajatus yhteisöllisistä kylistä ja maaseutumaisesta asumisesta on terve vastavoima maailmassa, jossa palvelut, kauppa ja elinkeinot keskittyvät suuryksiköiksi ja asumiselle on tarjolla yhä yksipuolisempia vaihtoehtoja. Tulevaisuus näyttää lähipalvelujen suhteen yhä synkemmältä kylien osalta, mikäli suuret kuntaliitokset toteutuvat. Julkisten palvelujen tuottaminen on murroksessa, ja tähän murroskauteen voivat kylät vastata kehittämällä toimintaansa ja miettimällä vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja. Mahdollisten suurkuntien muodostaminen luo uusia haasteita kuntiin; miten esimerkiksi kehitetään tasapuolisesti uutta suurkuntaa reuna-alueita unohtamatta.

Kuva Suvi Suovaara

Kylien kehittäminen on yhteistyötä asukkaiden, maanomistajien, yhdistysten, yrittäjien, poliittisten päättäjien ja viranomaisten kesken. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskuksen rooli kylien kehittämisessä on toimia maankäytön, liikenteen, asumisen ja elinkeinojen suunnittelun ja edistämisen asiantuntijana ja siten asukkaiden ja kyläyhteisöjen sekä yrittäjien tukena. Kyläkaavoitukselle on olemassa erilaisia vaihtoehtoja ja käyttökelpoisia vaihtoehtoja tulisi pohtia kunnan päätöksenteossa. Muun muassa kyläsuunnitelmien laatimisen kautta voidaan tunnistaa hyviä työkaluja kylän kehittämiselle. Kehittämistyössä tulisi siis ensin määritellä tavoitteet ja sitten vasta valitaan työkalut niiden saavuttamiseksi.

Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun

Arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun on valmistunut opaskirja Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun on tarkoitettu avuksi kuntien päättäjille, maanomistajille ja kaikille kansalaisille. 

Sipoon kunnan poliittinen asian käsittely

Valtuustoaloite kantatilaperiaatteen hylkäämisestä 26.1.2015
Kantatilaperiaatetta koskeva päätös valt. 15.6.2015
AT-alueiden mitoituksen tarkistaminen valt. 15.6.2015
Yhteisen Sipoomme valtuustoryhmän aloitteen 10.2.2013 Sipoon kylien kehittämistä koskevan seminaarin järjestämisestä, vastine ja päätös, valt. 25.1.2016

Selvitys Sipoon kylistä

Raportti Kymmenien kylien Sipoo, pdf 19 Mt

Mikäli raportti on liian suuri tiedosto avattavaksi,
tässä se on kahtena eri tiedostona: 
Kymmenien kylien Sipoo, alkuosa, 5,6 Mt 
Kymmenien kylien Sipoo, loppuosa, 6,4 Mt  
 

Kyläseminaari 16.12.2013 Lilla Villan     

Alustukset

Kehittyvät kylät Sipoossa vt. kehitysjohtaja Pekka Söyrilä
Kylien toiminnallinen kehittäminen Evita Reitti, Emo ry
Kyläsuunnittelu, Li-Marie Santala,  Itä-Uudenmaan Kylät ry –
Östra Nylands Byar rf

Valtuustoryhmien puheenvuorot

Kylät - Sipoon kilpailuvaltti, Marja Manninen-Ollberg, kokoomus
Miksi tiivistää kyliä? Miksi ei? Gustav Tallqvist YSI

Learning cafe

Learning cafen ryhmätyöt koosteena

Viimeksi muokattu 14.11.2019