Överskottsjord

Lämnande av överskottsjord på allmänna områden och på någon annans mark är nedskräpning. I Sibbo tar Mömossens småavfallsstation (Skjutbanevägen 3) emot ren överskottsjord. Småavfallsstationen tar emot lass på högst två kubikmeter. Större mängder ska diskuteras separat med avfallsstationen.

Om det finns skäl att misstänka att marksubstansen är förorenad ska detta anmälas till miljöskyddsmyndigheten. Myndigheten som ansvarar för förorenad jord är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Förorenad marksubstans

Förorenad marksubstans indelas enligt halten av skadliga ämnen i antingen lindrigt förorenat, kraftigt förorenat eller farligt avfall. Halterna utreds med provtagning. För transporter av förorenad marksubstans och marksubstans som klassificeras som farligt avfall bör man upprätta ett transportdokument, som ska finnas med i transporten. Om chauffören inte har med sig en tillräcklig utredning över marksubstansens ursprung (transportdokument och miljöskyddsmyndighetens inspektionsprotokoll, beslut eller tillstånd eller motsvarande dokument), kan mottagaren av den förorenade marksubstansen inte ta emot den.

Förorenad marksubstans klassificeras som avfall. Enligt avfallslagen får avfall överlämnas endast till chaufförer som godkänts i avfallsregistret eller till den som har rätt att ta emot avfall med stöd av ett miljötillstånd. Avfallsregistret upprätthålls av NTM-centralen i Nyland, som även ger närmare anvisningar om hantering av förorenad jord.

Tilläggsinformation

Miljöövervakning
Kontaktuppgifter
Senast ändrat 21.02.2020