Kompostering

Kompostering av trädgårdsavfall och bioavfall från fastigheten rekommenderas. Trädgårdsavfall kan komposteras i en öppen kompost, men för kompostering av bioavfall krävs en värmeisolerad kompostor. Kompostering sparar både miljön och pengar.

För att komposten ska fungera bra behövs utöver bioavfall ett passande strömaterial, såsom träflis, för komposteringen. Strömaterialet håller komposten lucker och binder lukter samt överflödig fukt.

Kom ihåg följande regler vid kompostering:

  • En kompostor ska byggas, placeras och skötas så att den inte orsakar luktolägenheter eller andra olägenheter för hälsan eller miljön. Avfall som försvårar komposteringen eller användning av kompostprodukten får inte läggas i kompostorn.
  • En kompostor får inte placeras närmare än 15 meter från en brunn för hushållsvatten eller utan grannens samtycke närmare än tre meter från tomtgränsen. En kompostor kan dock utan grannens särskilda samtycke placeras på en plats som i det godkända bygglovet har märkts ut och reserverats för avfallshantering.
  • Kompostorn bör ha en angiven skötare som ansvarar för att kompostorn sköts på lämpligt sätt. Om flera bostadslägenheter har en gemensam kompostor bör en person utses till ansvarig skötare av kompostorn.
  • Bioavfall ska komposteras i en väl ventilerad och sluten kompostbehållare, som hindrar skadedjur från att ta sig in i kompostorn. För kompostering av bioavfall året runt ska man använda en kompostor som är värmeisolerad eller på annat sätt skyddad mot frysning.
  • Trädgårdsavfall får komposteras utan särskild kompostbehållare. Inom tätortsområden rekommenderas dock en kompostor eller en häck av bräder eller motsvarande.
  • Inom ett tätortsområde får latrinavfall komposteras endast i en för ändamålet planerad komposteringsanordning. Kompostering av latrinavfall får inte förorsaka lukt eller annan sanitär olägenhet eller miljöolägenhet.
  • I tätortsområden är det förbjudet att kompostera gödsel och slam. På fastigheter i glesbygdsområden kan mindre mängder slam från fastigheten komposteras i en tät, sluten kompostor. Komposteringen får inte medföra sanitära olägenheter eller miljöolägenheter.

Kompostavfall får inte föras till allmänna områden. Främmande arter kan spridas i naturen med kompostavfallet. Mömossens småavfallsstation tar avgiftsfritt emot komposterbart trädgårdsavfall och ris.

Rosk'n Roll Oy Ab ger hjälp och råd i komposteringsfrågor.
Senast ändrat 24.02.2020