S 17 A Detaljplaneändring för Söderkulla K-market

Suomeksi

(tidigare S 17 Ändring av detaljplan för Söderkulla centrum)

Detaljplaneändringen är uppdelad i två planer; S 17A och S 17B

Detaljplaneändringen gäller följande fastigheter: 753-414-1-137, 753-753-414-1-155, 419-4-1002 och 753-419-4-1431 samt delvis fastigheterna 753-419-4-1604, 753-414-1-136, 753-414-1-138, 753-414-1-139, 753-414-1-82, 753-2-9901-1 ja 753-895-2-41.

S17a omfattar huvuddelen av kvarter 45 och en liten del av kvartern 31 och 39 jämte anslutande områden för gator och allmän väg. Det ca 4,5 ha stora planändringsområdet ligger i korsningen av Nya Borgåvägen (lv 170) och Amiralsvägen.
Detaljplaneändringen är objekt nr S 17 (a och b) i Sibbo planläggningsprogram 2013-2016. Planändringen är uppdelad i två delar p.g.a. tidsschemat. Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att utvidga affärslokalerna på området och utveckla verksamheten samt att undersöka möjligheterna att bygga en ny social- och hälsostation som bättre skulle tillgodose dagens och framtida utrymmesbehov. Ett mål med planändringen är också att göra det möjligt att anlägga rondeller i korsningen mellan Amiralsvägen och Nya Borgåvägen.

Öppna en större karta >
Öppna en större karta >

Öppna en större flygbild >
Öppna en större flygbild > 
  
 

Lagakraft

 

Detaljplanen träder i kraft 7.8.2014.

Kungörelse 7.8.2014 (pdf)

 

Godkännande

 

Fullmäktige har godkänt detaljplaneändringen 9.6.2014 (56§)

Kungörelse om godkännandet (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

 
Förslagsskedet
 

Planförslaget var offentligt framlagt 20.2. - 31.3.2014

Kungörelse 27.2.2014 (pdf)

Planförslag (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):
Bilaga 1. Uppföljningsblankett (ifylls i godkännandeskedet)
Bilaga 2. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 3. Markägokarta
Bilaga 4. Rör- och ledningskarta
Bilaga 5. Detaljplanekarta
Bilaga 6. Detaljplanbeteckningar och detaljplanebestämmelser
Bilaga 7. Illustration, referensplanen
Bilaga 8. Söderkullan liikenteen toimivuustarkastelu (granskning av trafikens funktion), Sito Oy, 2014

Bemötanden till utlåtanden och åsikter från utkastskedet

 
Beredningsskedet
 

Kungörelse 26.9.2013

Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)
Planutkast (pdf)
Plankarta och beteckningar (pdf)

Referensmaterial (pdf)

 
Startskedet
 

Detaljplanen kungjordes anhängig 27.6.2013. 

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 27.6.2013 (pdf)

 
Senast ändrat 03.12.2018