N 44 SR-Rauta-kvarteret

Suomeksi

Öppna en större karta >Detaljplaneändring

Detaljplaneändringen gäller kvartersområdet för radhus (AR) samt kvartersområdet för affärsbyggnader (AL) i kvarteret 1014. Planeringsområdet gränsar norr till Pensionärsstigen, i öster till Stora Byvägen, i väster till Svärdfältsstigen och i söder till Mixvägen.

Syftet med detaljplaneändringen är att effektivera byggandet i kvarteret i Nickby centrum, med metoder som är lämpliga för tätortsbilden. Planen möjliggör byggande av bostadsvåningshus i högst fem våningar. I samband med planarbetet undersöks möjligheten att placera affärsutrymmen i samband med boendet längs Stora Byvägen. På området byggs högst 9 000 m²-vy nya bostäder, vilket motsvarar ca 150-180 nya invånare.

Kontaktpersoner

planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn 09 2353 6724

planläggningschef Matti Kanerva
tfn (09) 2353 6720

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Lagakraft

 


Detaljplanen träder i kraft 29.10.2015.

Kungörelse 29.10.2015 (pdf)

 

Godkännande

 
 


Fullmäktige godkände detaljplanen 7.9.2015.
Protokollet över beslutet om godkännande av detaljplanen finns framlagt fr.o.m. 15.9.2015 i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

Kungörelse 10.9.2015

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen 25.8.2015 § 166.

 

Förslagsskedet

 

Förslaget till detaljplan var offentligt framlagt 3.1.2014 - 3.2.2014.

Kungörelse 3.1.2014 (pdf)
Program för deltagande och bedömning 27.11.2013 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilaga 1 PDB (pdf)
Beskrivningens bilagor 2-5 (pdf)
Beskrivningens bilaga 6 Illustration Del 1 (pdf)
Beskrivningens bilaga 6 Havainnekuvat Del 2 (pdf)

Landskapsbild s. 1-7 (pdf)
Landskapsbild s. 8-14 (pdf)
Landskapsbild s. 15-21 (pdf)

Utredning om reparation (pdf)

Bemötanden av utlåtanden och åsikter i utkastskedet (pdf)

 

Kommentarer om SR-Rauta-kvarteret i enkäten Frågan om Nickby 2013 (pdf)

 

Beredningsskedet

 

Beredningsmaterialet var framlagt under tiden 12.8.–9.9.2013

Kungörelse (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor 1-5 (pdf)
Beskrivningens bilaga 6 Illustration (pdf)

 
Startskedet
 

Detaljplanen kungjordes anhängig 16.5.2013. 

Program för deltagande och bedömning (pdf, uppdaterat 27.11.2013)
Kungörelse 16.5.2013 (pdf)

 
Senast ändrat 07.12.2018