N 46 Domino-kvarteret

Suomeksi

Öppna en större karta >Ändring av detaljplan

Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att förnya och kompletteringsbygga kvarteret så att det motsvarar dagens behov. Området omfattar kvarter 1002 i den gällande detaljplanen samt del av kvarteren 1001 och 1004. Området gränsar i norr till Jussasvägen, i öster till Borgnäsvägen och i väster till Stora byvägen.

Enligt den preliminära avgränsningen berör detaljplanen följande fastigheter: RN:r 2:162, 2:201, 2:163, 2:165, 2:174, 2:214, 2:218 och 7:212. Området är i huvudsak privatägt. Det område som ska planläggas omfattar ca 1,6 hektar.

Kontaktperson

planläggningarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn (09) 2352 6724

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Lagakraft

 

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 7.4.2014 (§ 28) godkänt detaljplaneändringen för Domino-kvarteret (plan N 46).

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kungörelse 22.5.2014

 

Godkännande

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.4.2014 (§ 28) godkänt detaljplaneändringen för Domino-kvarteret.

Kungörelse 10.4.2014 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Detaljplanebeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):
1. Program för deltagande och bedömning 
2. Gällande plan/plan som upphävs 
3. Rör- och ledningskarta 
4-5. Förminskning av plankartan + beteckningar och bestämmelser
6. Referensplan 
7. Utredning av byggbarheten

Blankett för uppföljning av detaljplanen (pdf)

Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar (pdf)

 

Förslagsskedet

 

Förslaget till detaljplan var offentligt framlagt 3.1.2014 - 3.2.2014

Kungörelse 3.1.2014 (pdf)
Program för deltagande och bedömning 27.11.2013 (pdf)¨

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)

Landskapsbild s. 1-7 (pdf)
Landskapsbild s. 8-14 (pdf)
Landskapsbild s. 15-21 (pdf)

Domino Liikennetarkastelu (pdf)
Trafikgranskning på finska

Domino Byggsättsanvisningar (pdf)

Kommentarer om Domino-kvarteret i enkäten Frågan om Nickby 2013 (pdf)

 
Beredningsskedet
 

Beredningsmaterialet var framlagt 5.9 - 7.10.2013

Kungörelse 5.9.2013 (pdf)

Plankarta (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

 

 
Startskedet
 

Detaljplanen kungjordes anhängig 25.4.2013. 

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 25.4.2013 (pdf)

 

Öppna en större karta > 
Senast ändrat 23.01.2017