G 22 Sibbesborgin osayleiskaava

 

Sibbesborgin alue sijaitsee Sipoon kunnassa Sipoonlahden ympäristössä, meren äärellä. Alue sisältää Söderkullan taajamakeskuksen, joka on rakentunut Etelä-Sipoon keskukseksi hyvien liikenneyhteyksien varaan. Sipoon kunnan varsinainen keskus Nikkilä sijaitsee 10 kilometriä alueelta pohjoiseen. Etäisyys Helsingin keskustaan on 30 km ja Porvoon kaupunkiin 20 km. In English

Sibbesborg on suurimittakaavainen hanke, jonka tavoite on vastata pääkaupunkiseudun kasvutarpeeseen ja toisaalta yhdyskuntarakenteen kestävään kasvutapaan. Se merkitsee muutosta paitsi Sipoon yhdyskuntarakenteessa, myös suunnittelukulttuurissa, sillä hankkeen kautta pyritään kehittämään laajemminkin yhdyskuntasuunnittelun tapaa ja käytäntöjä. Alueen kehittäminen pohjautuu vuonna 2011 järjestetyn Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun tuloksiin sekä useisiin seudullisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

Sipoon yleiskaava 2025:n mukaisesti Söderkullan aluetta on tarkoitus kehittää voimakkaasti. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden ensisijaisena tarkoituksena on ohjata asemakaavoitusta ja toteutuksen vaiheistusta.

Kaava-alueen rajausta on muutettu niin, että Hitån alue liitetään Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava-alueeseen. Katso kuulutus rajauksen muutoksesta 2.4.2020 tästä.

Vuonna 2020 tavoitteena on valmistella uudelleen maankäyttöjaoston ohjeistuksen mukaan Sibbesborgin osayleiskaavaehdotus ja asettaa se virallisesti nähtäville syksyllä 2020. Maankäyttöjaoston ohjeistus koski mitoitusta.

Kaavaehdotusvaihe

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Sibbesborgin osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 19.11.2019 ja päätti palauttaa kaavan valmisteluun (mitoituksen osalta).

Rakennuskielto

Kunnanhallitus päätti 18.6.2019 § 216, että Sibbesborgin osayleiskaava-alueen kunnanhallituksen päätöksen § 323 (12.12.2017) mukainen rakennuskielto (MRL 38 §) kumotaan ja aluetta koskeva toimenpiderajoitus (MRL 38 § ja 128 §) pidetään voimassa kunnanhallituksen päätöksen § 323 (12.12.2017) mukaisesti.

G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.1.-4.3.2015.

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos 2015

Kuulutus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolosta 2015
Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen kartta, pdf
Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen selostuksen alkuosa
Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen selostuksen loppuosa

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen liitteet

Liite 1,    Suunnitteet
Liite 2,    Palvelut ja elinkeinot
Liite 3,    Netzstadt Sibbesborg
Liite 4,    Eco-efficiency, ekotehokkuus: tiivistelmä suomeksi
Liite 5a,  Kestävyyskriteerit
Liite 5b,  Hållbarhetskriterier
Liite 6,    Arkkitehtuuri
Liite 7a,  Program för deltagande och bedömning
Liite 7b,  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 8,    Natura-arviointi
Liite 9,    Liikenne
Liite 10,  Kehityskuva- Utvecklingsbild för Sibbesborg
Liite 11,  Metron esiselvitys
Liite 12,  Kooste vuoden 2013 seminaareista ja työpajoista
Liite 13,  Lähiruoka
Liite 14a,Sibbesborgin maisema, diplomityön alkuosa
Liite 14b,Sibbesborgin maisema, diplomityön loppuosa
Liite 15,  Vaikutustenarviointi ja vaiheistus
Liite 16,  Luonnossa Sibbesborgissa kyselyn tulokset
Liite 17,  Illustraatio ja havainnekuvat
Liite 18,  Hulevesien hallinnan konsepti
Liite 19,  Itäinen kasvukäytävä

På svenska!

Viimeksi muokattu 20.04.2020