G 21 Immersbyn osayleiskaava

På svenska

Suunnittelualue, Immersbyn kylätaajaman alue sekä osia Hindsbyn ja Östersundomin kylistä, sijaitsee Lounais-Sipoossa Porvoonväylän (E18) pohjoispuolella noin 7 km Nikkilän taajamasta etelään.  Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 1270 ha ja alueella on noin 330 kiinteistöä. Suunnittelualueen länsipuolella ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit, luoteis- ja pohjoispuolella sijaitsee Sipoonkorpi sekä itäpuolella Sipoonjoki ja Söderkulla. 

Kaava-alueen sijainti opaskartalla

Osayleiskaavan tavoitteena on kehittää kyläaluetta ja ohjata alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa rakennetta.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavatyössä laaditaan kantatilaselvitys ja kiinteistökohtainen laskelma rakennusoikeudesta.

 

Voimaantulo

Immersbyn osayleiskaava astuu voimaan 23.5.2019
Kuulutus voimaantulosta 23.5.2019 (pdf)

Hyväksyminen

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt hylkää kaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt kaksi valitusta. Päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus on 2.5.2019 hylännyt hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen.


Sipoon valtuusto on 13.6.2016 päätöksellään § 112 hyväksynyt Immersbyn osayleiskaavan.
Kuulutus hyväksymisestä 23.6.2016 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavamääräykset (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)
Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf)

 

Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 13.8. - 14.9.2015

Kuulutus osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta 13.8.2015 (pdf)

Aineistot pdf-tiedostoina:

Osayleiskaavaehdotus
Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty)
Kantatilaselvitys
Muistio viranomaisneuvottelusta
Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, mielipiteet ja niiden vastineet  
Täydennykset vastineisiin (KH 16.6.2015)

Lisäselvitykset pdf-tiedostoina:

Historiallisten kylänpaikkojen arkeologinen täydennysinventointi
Sipoon Immersbyn kylän rakennetun kulttuuriympäristön arvottaminen
Luontoselvitys, päivitetty 13.10.2014

Kaavanäyttely
Immersbyn osayleiskaavaehdotukseen saattoi tutustua tiistaina 18.8.2015 klo 16–19 Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) pidetyssä kaavanäyttelyssä.

Muistutuslomake (pdf)


Valmisteluvaihe

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 26.9.–25.10.2013

Kuulutus osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolosta 26.9.2013 (pdf)

Aineistot pdf-tiedostoina:

Osayleiskaavaluonnos
Kaavamääräykset

Kaavaselostus
Selostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kantatilaselvitys
Muistio viranomaisneuvottelusta

Selvitykset pdf-tiedostoina:

Luontoselvitys
Liite 1, Arvokkaat luontokohteet
Liite 2, Uhanalaiset ja harvinaiset lajit

Maisemaselvitys
Liite 1, Maisemarakenne
Liite 2, Maisemakuva
Liite 3, Maisema-arvot
Liite 4, Suositukset

Meluselvitys
Liite 1, Keskiäänitasot päivällä
Liite 2, Keskiäänitasot yöllä

Kaavanäyttely 16.10.2013
Kaavanäyttely Immersbyn osayleiskaavaluonnoksesta järjestettiin keskiviikkona 16.10.2013 Immersbyn VPK-talolla. Näyttelyn yhteydessä oli mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta kaavan jatkokehittämistä varten.

Kaavanäyttelyssä 16.10.2013 esitetyt kommentit ja muutosehdotukset:
- Kaavanäyttelyssä 16.10.2013 esitetyt kommentit ja muutosehdotukset vietynä kaavakartalle

Aloitusvaihe

Osayleiskaava kuulutettiin vireille 6.6.2012.

Kuulutus vireilletulosta 6.6.2012 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 5.9.2013, pdf)

Avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina 19.6.2012 klo 17:30 – 19 Immersbyn VPK-talolla esiteltiin osayleiskaavan lähtökohtia ja keskusteltiin ryhmissä alueen kehittämisestä. Ryhmätöiden tuloksista on koottu yhteenveto.

Yleisötilaisuuden 19.6.2012 esitys (pdf)

Yleisötilaisuuden 19.6.2012 ryhmätöiden yhteenvedot:
Yleisötilaisuuden 19.6.2012 ryhmätöiden SWOT-analyysi (pdf)
Yleisötilaisuuden 19.6.2012 ryhmätöiden kartta (pdf)

Viimeksi muokattu 23.05.2019