S19C Joensuu båthamn

Suomeksi

Detaljplan

Området för Joensuu båthamn ligger sydväst om Söderkulla tätort på Sibbo ås västra strand söder om Nya Borgåvägen. På ett cirka 15 ha stort område har planerats byggande i anknytning till båthamnaverksamhet samt till fritidsservice.

Fullmäktige har genom sitt beslut 9.9.2013 § 88 godkänt detaljplanen.
Planen trädde i kraft 24.10.2013

Kungörelse om laga kraft 24.10.2013 (pdf)
Kungörelse om godkännande 19.9.2013 (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

 

Utredningar

Utredingar i pdf-format. Rapporterna finns endast på finska.

Naturinventering

Arkeologisk terränginventering

Trafikgranskning

Landskapsinventering
- Rapport
- Landskapsstruktur, karta
- Värdefull kulturomgivning, karta
- Rekommendationer för markanvändningen, karta

Jordmånsutredning
- Rapport
- Karta

Vägtrafikens bullerutredning

Områdets läge


Vy från hamnet

 

 
Senast ändrat 23.01.2017