BA 3
Detaljplaneändring av arbetsplatsområdet Bastukärr

Suomeksi

Avsikten med detaljplaneändringen av arbetsplatsområdet Bastukärr är att ändra den gällande detaljplanen så att den blir mer genomförbar.

 

 

Lagakraft

 

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 15.4.2013 § 55.godkänt BA 3 Detaljplaneändring för Bastukärrs arbetsplatsområde.

Högsta förvaltningsdomstolen har 22.4.2014 förkastat ansökningarna om besvärstillstånd över beslutet.

BA 3 Detaljplan för Bastukärrs arbetsplatsområde träder i kraft genom denna kungörelse.

Kungörelse 30.4.2014

 

Godkännande

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.4.2013 § 55 godkänt detaljplaneändringen.
Två besvär över beslutet har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Kungörelse 24.4.2013

Planmaterialet i pdf-format:

Plankarta

Beskrivning

Beskrivningens bilagor:
Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2. Förminskning av detaljplanekartan
Bilaga 3. Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen
Bilaga 4. Illustration (Parviainen Arkkitehdit Oy)
Bilaga 5. Promemoria från myndighetssamrådet
Bilaga 6. Sammanfattning av utlåtanden och åsikter samt bemötanden av dessa
Bilaga 7. Blankett för uppföljning av detaljplanen

Utredningar i pdf-format (endast på finska):

Liikenneselvitys, Strafica (trafikgranskning)

 
Förslagsskedet
 

 

Kungörelse 2.1.2013
Planmaterialet i pdf-format:
Plankarta
Beskrivning
Beskrivningens bilagor
1 Program för deltagande och bedömning
2 Plankarta, förminskning A4
3 Beteckningar och bestämmelser I DETALJPLAN
4 Illustration 
5 Promemoria från myndighetssamråd
Bemötanden på planutkastets utlåtanden och åsikter
UTREDNINGAR (pdf) endast på finska
Meluselvitys Promethor
(bullerutredning)
Hulevesiselvitys FCG
(dagvattenutredning)
Ruddamsbäckenin uomatarkastelu
(granskning av strömfåra)
Liikenneselvitys Strafica
(trafikgranskning)

Planförslaget är offentligt framlagt 2.1. – 1.2.2013
Kungörelse 2.1.2013

Planmaterialet i pdf-format:

Plankarta
Beskrivning

Beskrivningens bilagor
1 Program för deltagande och bedömning
2 Plankarta, förminskning A4
3 Beteckningar och bestämmelser i detaljplan 
4 Illustration 
5 Promemoria från myndighetssamråd

Bemötanden på planutkastets utlåtanden och åsikter

UTREDNINGAR (pdf) endast på finska

Meluselvitys Promethor (bullerutredning)
Hulevesiselvitys FCG (dagvattenutredning)
Dagvattenutredningens bilaga
Ruddamsbäckenin uomatarkastelu (granskning av strömfåra)
Liikenneselvitys Strafica (trafikgranskning)

Eventuella anmärkningar om detaljplaneförslaget ska lämnas in skriftligt till Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04130 SIBBO eller per e-post till jarkko.lyytinen@sibbo.fi senast 1.2.2013.

Blankett för anmärkning (pdf)

Beredningsskedet
 
  

Planutkastet var framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen 13.9. - 12.10.2012. Tack till alla medverkande!

Kungörelse 12.9.2012

Plankarta
Planbeskrivning

Beskrivningens bilagor
1 Program för deltagande och bedömning
2-4 Plankarta, beteckningar och bestämmelser samt illustration över SOK Ab:s nya logistikcentral
5 Promemoria från myndighetssamrådet 

En utställning om planprojektet ordnades ti 18.9.2012 kl 14-19 i FBK-huset Talmukka, Tallmobågen 50, Sibbo.

UTREDNINGAR som pdf-filer (endast på finska)

Meluselvitys Promethor:
(bullerutredning)

Tiesuunnittelu FCG:
(vägplanering)

Övriga utredningar som berör Bastukärr II och III finns här: 
 BA2 BASTUKÄRR II

Startskedet
 

Planen kungjordes anhängig 15.12.2011

En öppen workshop ordnades 4.1.2012 kl. 17-19 på FBK-huset Talmukka (adress Tallmobågen 50). Under workshopen presenterades utgångspunkterna för planeringen och målen för områdets planering diskuterades i grupp.

Tillfällets promemoria
Grupparbete 1 Karta
Grupparbete 3 Karta

Program för deltagande och bedömning uppdaterat 12.6.2012 (pdf)
Kungörelse 15.12.2011 (pdf)

 
Senast ändrat 24.04.2018