Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Utgångspunkten för morgon- och eftermiddagsverksamheten är de allmänna principerna för fostran i den grundläggande utbildningen. Verksamheten ordnas enligt verksamhetsplanen för Sibbo kommuns eftermiddagsverksamhet. I enlighet med vad som föreskrivits i lagen om grundläggande utbildning 48 a § 3 momentet besluter Utbildningsstyrelsen om mål och centralt innehåll för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Verksamheten ska ordnas enligt dessa grunder samt enligt värdena i den grundläggande utbildningen.

I Sibbo har det fattats beslut om att alla elever i åk 1 och 2 som vill delta i verksamheten ska ges möjlighet till det på sitt eget modersmål. I vissa skolor kan även elever i övriga årskurser delta i verksamheten, om det finns plats i gruppen. Man har beslutat att erbjuda verksamheten till alla elever i åk 1–6 för vilka ett beslut om särskilt stöd gjorts. Sibbo har åtagit sig att ordna minst tre timmar eftermiddagsverksamhet varje skoldag. Morgon- och eftermiddagsverksamheten är frivillig för eleverna.

I så gott som alla skolor i Sibbo är morgon- och eftermiddagsverksamheten verksamhet som skolorna själva ordnar. Sibbo kommun (Bildningsavdelningen) ansvarar för att lagar gällande morgon- och eftermiddagsverksamheten följs. Rektorn i respektive skola ansvarar för den verksamhet som ordnas i skolan.

Verksamhetens syfte

Det allmänna målet för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att främja barnets allsidiga välbefinnande och att erbjuda barnet en trygg uppväxtmiljö före och efter skoldagen. Syftet med verksamheten är att stödja barnets växande och utveckling, skapa en grund för goda fritidssysselsättningar samt stödja familjerna och skolan i deras fostrande arbete. Ett annat syfte är att förebygga riskfaktorer som uppkommer då barnen tillbringar fritiden ensamma eller utan tillsyn.

Verksamhetens innehåll

Morgon och eftermiddagsverksamheten har en egen innehållslig karaktär, för vilken mångsidighet, behovsinriktning och frivillighet är utmärkande. Anordnaren och den som genomför verksamheten definierar och väljer detaljinnehållet och eventuella betoningar. De innehållsmässiga helheterna i morgon- och eftermiddagsverksamheten har fastställts i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen enligt följande: 1. etisk tillväxt och likvärdighet, 2. lek och växelverkan, 3. motion och friluftsliv, 4. måltider och vila, 5. kultur och traditioner, 6. handens färdigheter och pyssel, 7. visuellt, musikaliskt, kroppsligt och språkligt uttryck, 8. mediefärdigheter, 9. vardagssysslor, 10. levnadsmiljön och en hållbar livsstil, 11. olika kunskapsmässiga och färdighetsmässiga ämnesområden.

Tidpunkt för verksamheten

Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan anordnas på vardagar i regel mellan klockan 7.00 och 17.00. Tidpunkterna för verksamheten varierar något vid de olika verksamhetsställena. Mer detaljerad information om tidpunkterna för verksamheten fås av skolorna. Morgonverksamhet ordnas inte i alla skolor.

Ansökningsförfarande

Ansökningstiden för morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2019–2020 är 18.3-18.4.2019. Ansökningsblanketten för elever i årskurs 1 och 2 finns på Wilma. Blanketten hittas på framsidan i Wilma. Tryck på Menu rubriken uppe i övre kanten (tre streck) och sök under "Blanketter". Observera att det inte går att fylla i blanketten via mobiltelefonens Wilma applikation.

Även efter april och under läsårets gång kan plats i eftermiddagsverksamheten sökas för elever som flyttar till Sibbo och som tillhör målgruppen för ordnandet av verksamheten. Om det finns plats, kan även elever från andra årskurser delta i eftermiddagsverksamheten. Ifall skolan har möjlighet att ordna verksamhet också för elever i årskurs 3-6 ansöker dessa årskursers elever till verksamheten med en pappersblankett som fås från skolan. Kontakta skolans rektor för eventuell tilläggsinformation om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Verksamhetsavgifter

Sibbo kommuns svenska och finska utbildningssektioner beslutade den 9 februari 2016 att klientavgiften fr.o.m. den 1 augusti 2016 är 80 euro för verksamhet som uppgår till högst 3 timmar per dag och 120 euro per månad för verksamhet som överskrider 3 timmar per dag. Antalet dagar under vilka barnet deltar i verksamheten påverkat inte avgiften. Avgiften för morgonverksamhet som kommunen ordnar är från och med 1.8.2017 35 euro/månad. För eventuellt morgonmål tas en särskild avgift ut. Avgifterna gäller elever (elever i åk 1 och 2 samt elever som deltar i specialundervisningen) som deltar i den lagstadgade verksamheten. Verksamhetens anordnare bestämmer själv avgifterna för den övriga eftermiddagsverksamheten. Dessutom gäller avgifterna även förskolebarn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamhet i stället för kompletterande dagvård.

Betalningsgrunder

Den som ansvarar för att ordna verksamheten tar ut månadsavgifterna direkt av vårdnadshavaren. De månadsavgifter som tas ut av vårdnadshavarna för morgon- och eftermiddagsverksamhet som skolan själv ordnar sköts av bildningsavdelningen utifrån uppgifter som skolan meddelar. Avgifterna tas ut för varje månad som verksamheten ordnas med följande undantag

  • om antalet verksamhetsdagar i augusti är högst 10, tas halva månadsavgiften ut
  • för verksamhetsdagar i juni tas ingen klientavgift ut
  • avgiften som tas ut halveras, om barnet på grund av sjukdom har varit frånvarande från verksamheten minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad. Ett intyg över sjukdomen utfärdat av en läkare eller hälsovårdare ska visas upp.
  • ingen månadsavgift tas ut, om barnet på grund av sjukdom varit frånvarande en hel kalendermånad. Över sjukdom ska uppvisas ett intyg av en läkare eller hälsovårdare.
  • halva månadsavgiften tas ut, om barnet inte deltar i eftermiddagsverksamheten under en hel kalendermånad på grund av en annan orsak än sjukdom. Vårdnadshavaren ska i förväg anmäla om frånvaro till gruppens ledare.
  • för skolornas höst-, jul- och sportlovsdagar och övriga lediga dagar beviljas inte betalningsgottgörelse
  • uppsägning av en plats i verksamheten ska göras skriftligt minst en kalendermånad innan ändringen börjar.
Mellanmål

Skolan bjuder de elever på mellanmål som deltar i den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Mellanmålet ingår i verksamhetsavgiften. Avsikten med mellanmålet är att hjälpa eleverna att orka hela skoldagen. Rätten till mellanmål är inte subjektiv för de elever som deltar i verksamheten, vilket betyder att den som ordnar verksamheten får avgöra tidpunkten för servering av mellanmålet. Man strävar efter att ordna mellanmålet vid en tidpunkt som är lämplig med tanke på skolmaten och eftermiddagsverksamheten.

Mera information om morgon- och eftermiddagsverksamheten ges av rektorerna.

 

Suomeksi

 

Senast ändrat 02.04.2019