Bulleranmälan

För tillfälliga evenemang eller arbeten som förorsakar särskilt störande buller eller skakningar skall en skriftlig anmälan göras.

Bulleranmälan ska göras elektroniskt via Lupapiste (lupapiste.fi).

Tillfälliga evenemang som kräver bulleranmälning är utomhuskonserter och andra större publikevenemang som kan medföra bullerolägenheter. Anmälan ska även göras om t.ex. sandblästring eller pålning.

Anmälan skall göras senast 30 dygn innan verksamheten som orsakar buller eller skakningar inleds. Verksamheten kan inledas tidigast 30 dagar efter att anmälan anlänt.

Undantag

I Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter har de evenemang eller arbeten för vilka det inte behövs bulleranmälan avgränsats.

Enligt miljöskyddsföreskrifterna är sådana undantag:

  • verksamhet i anslutning till byggande som pågår högst 10 dygn under vardagar från måndag till fredag kl. 7:00–18:00
  • offentliga tillställningar som ordnas på en plats som i en plan anvisas som allmänt område eller på en plats som är anvisad för verksamheten vardagar kl. 7:00 – 22:00 eller söndagar kl. 9:00 – 20:00
  • anvädning av rörligt fordon i reklamsyfte eller motsvarande syfte kl. 9:00–20:00
  • verksamhet som hör samman med normalt  jord- och skogsbruk
  • nödvändigt underhållsarbete på trafikleder och samhällstekniska anordningar

Ifall anmälan om verksamhet som förorsakar buller och skakningar inte behöver göras skall verksamhetsutövaren informera de närmaste grannarna om verksamheten och dess varaktighet, samt om kontaktuppgifterna till ansvarspersonen för verksamheten, senast två dygn innan verksamheten inleds.

Tilläggsinformation

Anu Juvonen
Miljöinspektör

Kontaktuppgifter
Senast ändrat 26.02.2020