Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottamiseen kuten soran, hiekan, mullan, saven ja kallion ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa. Sipoossa maa-aineslain mukaisena lupaviranomaisena toimii  rakennus- ja ympäristövaliokunta.

Kotitarveottoon ei aina tarvita varsinaista lupaa, mutta on aina syytä olla yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaiseen koskien esim. sellaisen toiminnan ilmoitusvelvollisuutta.

Lupahakemukset liitteineen ja ilmoitus maa-ainesten ottomääristä tulee toimittaa Sipoon ympäristönsuojeluyksikköön Lupapiste.fi-palvelun kautta. Linkki lomakkeisiin löytyy sivun oikeasta laidasta.

Luvan hakeminen

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten suunnitellulla hakemuslomakkeella. Liitteenä tulee olla seuraavat selvitykset:

 • selvitys alueen maanomistuksesta
 • ottamissuunnitelma, johon sisältyy:
  • alueen nykytilan kuvaus
  • maa-aineisten ottamismenettelyn kuvaus
  • ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet
  • alueen maisemointi ja jälkihoito
  • suunnitelman karttaosa
 • liitekartat (kiinteistörekisteriote, kaavaote ym.)
 • selvitys naapureiden kuulemisesta
 • selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista
 • pohjavesitiedot

Lisätietoja ottamissuunnitelman sisältövaatimuksista löytyy julkaisusta Maa-ainesten kestävä käyttö, Ympäristöhallinnon ohjeita  /2009, Ympäristöministeriö. Erityisesti julkaisun liite 3, Ottamissuunnitelman sisältö s. 66–70.

Kotitarveotto

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee silloin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kotitarveotosta tulee kuitenkin ilmoittaa valvontaviranomaiselle eli rakennus- ja ympäristövaliokunnalle, jos maa-aineisten ottamisalueesta on jo otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Valvontaviranomaiselle ilmoitetaan:
 • ottamispaikan sijainti
 • maa-aineisten arvioitu ottamisen laajuus

 

Lisätietoja

Anu Juvonen
Ympäristötarkastaja

Saija Ruponen
Ympäristötarkastaja

Yhteystiedot
Viimeksi muokattu 26.02.2020