Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle on oltava ympäristölupa. Ympäristölupa on haettava esimerkiksi kallio- tai kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle tai maankaatopaikalle.
Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot on mainittu tarkemmin ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteessä 1.

Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta sekä päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Lupaviranomainen

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Toiminnan laajuudesta riippuen ympäristöluvan myöntää Sipoon alueella joko Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI).

Lupahakemus

Sipoon kunnan ympäristösuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvassa asiassa lupahakemus toimitetaan Lupapiste.fi kautta. Hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus toiminnasta, jolle lupaa haetaan. Hakemukseen on liitettävä asian käsittelemistä varten tarpeellisia selvityksiä sen mukaan kuin ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty. Ennen lupahakemuksen jättämistä hakemuksesta kannattaa neuvotella lupaviranomaisen kanssa.

Lupalomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät täältä

Ympäristölupahakemuksesta tiedotetaan kuulutuksella. Lisäksi hankkeen vireillä olosta ilmoitetaan yleensä paikallisessa lehdessä. Myös rajanaapureita ja muita tiedossa olevia asiainosaisia kuullaan hakemuksen johdosta. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Rekisteröintimenettely

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 säädetystä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Rekisteröinti koskee pääosaa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja polttoaineteholtaan 1–50 megawatin energiantuotantolaitoksista.

Polttoaineteholtaan 1–50 megawatin energiantuotantolaitoksen toiminnasta rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Muusta rekisteröinnin vaativasta toiminnasta rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Kaikkien ennen vuotta 2018 olemassa olevien asfalttiasemien ja pienten polttolaitosten on tullut rekisteröityä viimeistään 2018 mennessä ja jakeluasemien 31.12.2019 mennessä.

Rekisteröintiä tarkistaessaan viranomainen varmistaa, että:
  • ilmoitus on täytetty oikein ja sen tiedot ovat riittäviä
  • toiminta ei ole millään muulla perusteella luvanvarainen
  • toiminta on kaavan mukaista

Jos ilmoitus on täytetty oikein, toiminta ei ole kaavan vastaista eikä ole kyse luvanvaraisesta toiminnasta, toiminta rekisteröidään. Rekisteröinnissä ei tehdä ilmoituksen johdosta hallinnollista päätöstä eikä käsittelyssä ole mahdollista antaa määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä.

Rekisteri-ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelytaksan mukainen maksu.

Käsittelylasku voidaan lähettää samalla kuin ilmoitus rekisteröinnistä.

På svenska

Viimeksi muokattu 26.05.2020