Suomeksi

Miljötillstånd

Miljötillstånd krävs för sådan verksamhet som medför risk för förorening av miljön. Miljötillstånd ska sökas till exempel för brytning och krossning av berg- och stensubstanser eller för jordavfallsplats.
Närmare information om verksamhet som kräver miljötillstånd hittas i miljöskyddslagen 527/2014 bilaga 1.

Miljötillståndet innehåller bestämmelser, bland annat om omfattningen av verksamheten och om utsläppen och deras minskning. För att tillstånd skall kunna beviljas krävs det att verksamheten inte medför olägenhet för hälsan, medför annan betydande förorening av miljön eller risk för sådan. Verksamheten får inte placeras i strid med detaljplanen.

Tillståndsmyndigheten

En ansökan om miljötillstånd lämnas in skriftligt till den behöriga myndighet. Beroende på verksamhetens omfattning beviljas miljötillstånd inom Sibbo antingen av Sibbo kommuns miljövårdssektion eller av Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV).

Behandling av miljötillstånd

Ärenden som faller inom Sibbo kommuns miljövårdsmyndighets befogenheter, ska en ansökan göras elektroniskt via Lupapiste.fi -tjänsten. Den som fyller i ansökan bör ha tillräckligt med kunskap om den verksamhet som lovet sökes för. I miljöskyddsförordningen finns bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan och uppgifter som ska bifogas till ansökan. Innan man lämnar in ansökan om miljötillstånd lönar det sig att diskutera med tillståndmyndigheten.

Miljötillståndsblanketterna och anvisningar för ifyllande finns på den statliga miljöförvaltningens webbplats.

Miljötillståndsblanketter och anvisningar finns här

Ansökan om miljötillstånd kungörs på kommunens officiella anslagstavla. På samma sätt kungörs tillståndsmyndighetens beslut. Tillståndsansökan publiceras vanligen i de lokala tidningarna. Grannar och andra särskilda parter underrättas om att tillståndsansökan är aktuell. Syfte med kungörelserna och informationen är att försäkra sig om att alla parter har möjlighet att framföra sin åsikt om miljötillståndsansökningarna och -besluten.

För behandlingen av miljötillstånd uttas en avgift enligt miljövårdsmyndigheten taxa.

Registreringsförfarande

Verksamhet som orsakar fara för förorening av miljön ska enligt bilaga 2 till miljöskyddslagen anmälas till kommunens miljövårdsmyndighet för registrering i miljöskyddets datasystem. Registreringen gäller största delen av distributionsstationerna för flytande bränslen, asfaltstationerna och energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt.

Registreringsanmälan om verksamheten vid en energiproducerande anläggning med en bränsleeffekt på 1-50 megawatt ska göras senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Registreringsanmälan om annan verksamhet som bör registreras ska göras senast 60 dagar innan verksamheten inleds.

Alla asfaltstationer och små energiproducerande enheter bör ha registrerats innan år 2018 och distributionsstationerna senast innan 31.12.2019.

Då myndigheten kontrollerar registreringen ska den säkerställa att:
  • anmälan har fyllts i korrekt och att uppgifterna är tillräckliga
  • verksamheten inte är tillståndspliktig på andra grunder
  • verksamheten är förenlig med planen

Om anmälan är rätt ifylld, verksamheten inte strider mot planen och det inte är fråga om tillståndsplikt verksamhet, registreras verksamheten. Vid registreringen görs inget administrativt beslut och det är inte möjligt att utfärda bestämmelser vid handläggningen. Verksamhetsutövaren meddelas om registreringen. Vid handläggningen av en registreringsanmälan tar kommunen ut en avgift enligt miljövårdsmyndighetens handläggningstaxa. Fakturan för handläggningen kan sändas samtidigt med meddelandet om registreringen.

Senast ändrat 26.05.2020