Patientombudsman

Patientombudsmannen bistår vid behov de patienter som är missnöjda med den hälso- och sjukvård eller det bemötande de fått och därför vill göra en anmärkning eller en anmälan om patientskada.

Patientombudsmannen ger patienten och de anhöriga råd och vid behov assistans i frågor som avses i patientlagen, om patienten är missnöjd med vården eller bemötandet.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut, ger inga utredningar och fattar inte beslut i ärenden.

Lagen om patientens ställning och rättigheter, patientlagen (785/1992) trädde i kraft 1.3.1993. Patienten har rätt till en god hälso- och sjukvård samt ett gott bemötande i anslutning till vården. Vården av patienten ska ordnas och patienten bemötas så att hans människovärde inte kränks och att hans övertygelse och integritet respekteras. I lagen betonas även patientens rätt till information och självbestämmanderätt, rätt till aktivt deltagande i vården samt en minderårig patients ställning.

Kontaktuppgifter

Patientombudsmannen Pamela Stenberg är anträffbar per telefon 044 729 7987 på må-to kl 9-12.

SuomeksiSenast ändrat 07.08.2019