B 15 Storörens västra strand

Suomeksi

 

Detaljplaneändringen omfattar ett kvartersområde för fristående småhus väster om Lillörsvägen (AO-4, kvarter 255) samt en del av ett vattenområde.

Syftet med detaljplaneändringen är att underlätta genomförandet av planlösningen bland annat genom ändring av byggnads-, tomt- och vattenområdesgränserna samt anvisa parkeringen till täckta bilplatser, dock så att kvarterets användningsändamål bibehålls. 

Arbetet med att ändra detaljplanen för Storörens västra strand grundar sig på en ansökan om planändring som markägaren Sipoonranta Oy, som även bygger området, lämnade in till kommunen 12.4.2010.  

Kommunstyrelsen i Sibbo godkände detaljplaneändringen 24.5.2011 § 179. Planen vann laga kraft 7.7.2011. 

Kungörelse om lagakraft

Detaljplanekarta
Beskrivning
Anvisning för byggnadssätt

 
[l:public_create_by]: 10.06.2011