N 39 Nickby räddningsstation

Suomeksi

Detaljplan

Planeringsområdet är beläget i den sydöstra delen av Nickby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo; sydöster om det nuvarande bostadsområdet Östanåparken, f.d. sjukhusområdet. Avståndet från planområdet till Nickby centrum är ca 1,5 km. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny räddningsstation som tjänar räddningsväsendets behov av lokaler, idag och i framtiden, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats jämfört med den befintliga räddningsstationen. Ett mål är också att på samma gång undersöka möjligheterna att placera en transformatorstation (Sibbo Energi) på den södra sidan av Oljevägen, nära den plats där 110 och 20 kV kraftledningarna går isär. Transformatorstationen skulle syfta till att förbättra elförsörjningens funktion.


Plangränsen på guidekartanKontaktpersoner
planläggare Jani Ylimäki, tfn 040 356 3037
planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fiOmrådets avgränsning på flygbildStartskedet

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt 5.12.2019-3.1.2020

Kungörelse 5.12.2019 (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning 5.12.2019 (pdf)

---

Detaljplanen kungjordes anhängig 12.8.2010

Program för deltagande och bedömning 12.8.2010 (pdf)
Kungörelse 12.8.2010 anhängiggörande (pdf) Snedflygbild av området

Senast ändrat 20.12.2019