B 14 Storören kvarter 257 och 259

Suomeksi

Avsikten med planändringsarbetet för Storören är ändra den gällande detaljplanen för området så att den blir gynnsammare för kvarteren 257 och 259 samt närliggande gatu- och parkeringsområden vad genomförandet och miljön beträffar.

Planarbetet grundar sig på den planändringsansökan som områdets markägare, Sipoonranta Oy, har inlämnat till kommunen 1.12.2009.
 Målet är bland annat att höja dimensioneringen för bilplatser så att den motsvarar behovet och att ordna parkeringen huvudsakligen i underjordiska parkeringsskydd samt utökande av byggrätten för bostadshus genom omplacering av byggnaderna och högre våningstal. 

Fullmäktige i Sibbo godkände detaljplaneändringen 9.5.2011 § 57. Planen vann laga kdraft 7.7.2011.
Kungörelse om lagakraft
Plankarta
Planbeskrivning

Anvisningar för byggnadssätt, pdf (finska)

[l:public_create_by]: 10.06.2011