N 38 Brobölevägen 

Suomeksi

Detaljplaneändringen omfattar området mellan Sibbo kyrkliga samfällighets begravningsplats  och Brobölevägen som i den fastställda detaljplanen reserverats för park-, gatu- och trafikområde och församlingsbyggnader i Nickby tätort. Detaljplaneändringenomfattar en del av kvarter 2021 (kyrka) och kvarter 2024 (kapell) med anslutande trafik-, gatu- och rekreationsområden.

Målet med detaljplaneändringen är att modernisera planläget, undersöka  begravningsplatsområdets utvidgningsbehov och behovet av trafikområden samt ändra planbeteckningen för egnahemshus på parkområdet som hindrar byggnadernas underhåll och utbyggnad.

Godkännandet och ikraftträdandet av detaljplaneändringen upphäver detaljplanen som fastställdes för området 20.12.1972.

 

 

 Kommunstyrelsen godkände detaljplaneändringen 17.8.2010. Planen vann laga kraft 25.9.2010

 

 

Detaljplan, karta, pdf
Planbeskrivning, pdf
Beskrivningens bilagor, pdf:
1 Blankett för uppföljning av detaljplanen fi-sve
2 Program för deltagande och bedömning 
3 Plankarta
4 Beteckningar och bestämmelser
5 Illustration
6a Utdrag ur landskapsutredningar och fotomontage (8,6 Mb)
6b Fotomontage (8,7 Mb)
7 Protokoll från myndighetsmöte
8 Utlåtanden och bemötanden

 

Kungörelse om ikraftträdande 14.10.2010, pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[l:public_create_by]: 10.06.2011