T 4 Tasträsk II

Suomeksi

Detaljplanen omfattar en del av Tasby gårds fastighet 419-4-1445, som är belägen norr om Tasträsk, samt en del av fastigheten 419-4-1604. Genom detaljplanen bildas kvarteren 550 - 563 med därtill anslutande gatu-, parkerings-, park- och rekreationsområden.  

Syftet med detaljplanen är att planera ett småhusområde som stödjer sig på Söderkulla centrum och att på samma gång bevara tillräckliga rekreationsförbindelser till friluftsområdena på tätortens norra sida.  

På området bildas 51 st. nya byggplatser för egnahemshus och 15 för radhus. Invånarantalet beräknas till 350–400 personer. Egnahemstomterna är i genomsnitt ca 1000 m2. Kvarters- och tomtexploateringen 0,25 ger en byggrätt på 250 vy-m2 för bostadsbyggnaden. Därutöver ges byggrätt för ekonomibyggnad på 40 vy-m2. 

Fullmäktige godkände detaljplanen 9.5.2011. Beslutet vann laga kraft 23.6.2011.

Kungörelse om lagakraft 23.6.2011
Detaljplanekarta
Planbeskrivning
Beskrivningens bilagor

Byggnadsanvisningar

 

 

 

 
 Flygbild (klicka för större bild)
Senast ändrat 28.06.2019