S 16 Hansas II

Suomeksi

Målet med detaljplanen och detaljplaneändringen i Hansas är att undersöka tidsenligheten av den gällande detaljplanen och definiera nya områden för bostadsbyggande med anslutande gatu- och rekreationsområden samt allmänna byggnader.

 

Godkännandet och ikraftträdandet av detaljplanen och detaljplaneändringen upphäver detaljplaner (f.d. byggnadsplaner) som tidigare har utarbetats och fastställts för området.

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 31.5.2010 § 47 godkänt Hansas II, detaljplan och detaljplaneändring. 

 

Kungörelse 5.8.2010 planen har vunnit laga kraft

Plankarta, pdf (1,7 Mb) 
Planbeskrivning, pdf (1,8 Mb)

Beskrivningens bilagor:
Bilaga 1, uppföljningsblankett, pdf
Bilaga 2, program för deltagande och bedömning, pdf (reviderad 28.4.2010)
Bilaga 3, viranomaisneuvottelu, pdf
Bilaga 4, invånarsamarbete, sammandrag av Hansas II invånarenkäten pdf
Bilaga 5, markägo, pdf (2 Mb)
Bilaga 6, rör och ledningar, pdf (4,9 Mb)
Bilaga 7, jord- och berggrund, pdf
Bilaga 8, naturutredningar, pdf (1,8 Mb)
Bilaga 9, naturinventering generalplanområden, pdf (2 Mb)
Bilaga 10, kulturomgivning, pdf
Bilaga 11, 1, buller, pdf (2,7 Mb)
Bilaga 11, 2, bullerprognoskarta, pdf
Bilaga 11, 3, buller pdf
Bilaga 12, riskkarta,  pdf
Bilaga 13, landskaps-,regionplan, pdf (2 Mb)
Bilaga 14, Söderkulla delgeneralplan, pdf
Bilaga 15, Delgeneralplan för Sibbo 2025, pdf
Bilaga 16, tidigare planer, pdf (1,2 Mb)
Bilaga 17, planeringsprinciper, pdf
Bilaga 18, naturablankett Gesterby, pdf
Bilaga 19, naturablankett Sibbo å, pdf 
Bilaga 20, plankarta, pdf (3 Mb)
Bilaga 21, beteckningar och bestämmelser, pdf
Bilaga 22, illustration, pdf (1,6 Mb)
Bilaga 23, perspektivbild, pdf
Bilaga 24, lättrafikleder  pdf 

Byggnadsdirektiv (finska), pdf
Kvarter 75 tomt 5, pdf
Kvarter 84 tomt 2, pdf
Kvarter 86 tomt 2, pdf
Illustration, pdf

  

[l:public_create_by]: 10.06.2011