Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin.

Joskus arkinen toiminta vaatii ihmiseltä enemmän, mihin hän sairastumisen, vammautumisen tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi pystyy. Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta.

Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Mm. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, vajaakuntoiset työikäiset ja ikääntyvät henkilöt hyötyvät toimintaterapeutin yksilöllisestä toimintamahdollisuuksien arvioinnista ja terapiasta.

Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi,  psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu (http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/)

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapiaa myönnetään fysio- /toimintaterapeutin, terveyskeskuslääkärin, sairaalalääkärin tai kuntoutuslaitoksen toimintaterapeutin/lääkärin suosituksesta. Toimintaterapia hoidetaan ostopalveluna ja sitä voidaan toteuttaa asiakkaan elin- ja toimintaympäristössä tai avovastaanotolla. Toimintaterapeutin tekemä apuvälinesuositus tulee toimittaa apuvälinepalveluun tai kuntoutustyöryhmälle.

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapiaa myönnetään fysio- /toimintaterapeutin, terveyskeskuslääkärin, sairaalalääkärin tai kuntoutuslaitoksen toimintaterapeutin/lääkärin suosituksesta. Toimintaterapia hoidetaan ostopalveluna ja sitä voidaan toteuttaa asiakkaan elin- ja toimintaympäristössä, laitoskäyntinä tai avovastaanotolla. Toimintaterapeutin tekemä apuvälinesuositus tulee toimittaa apuvälinepalveluun tai kuntoutustyöryhmälle.
Asiakas maksaa terapiasta omavastuuosuuden.

Toimintaterapian maksusitoumushakemukset käsitellään kuntoutustyöryhmissä.

 

På svenska

 

 

Viimeksi muokattu 09.07.2019