Hemvården

Hemvårdens målsättning är att stöda människan att klara av vardagen med sakkunniga och trygga vårdmedel. Hemvården står till tjänst med bl.a. sårvård, genomförande av trygg läkemedelsbehandlig, blodprovstagning, blodtrycksmätning och personlig hygien. Personalen har också kunnande av vård i livets slutskede. Dessutom ger hemvårdens personal råd och handledning.

Hemvård ges för personer som behöver hjälp på grund av bl.a. sjukdom, handikapp eller nedsatt funktionsförmåga. Vårdbehovet värderas individuellt med hjälp av en instrument som mäter funktionsförmågan. Om hemvårdens beviljande eller avslag görs ett ändringsgiltigt skriftligt beslut.

Du kan bekanta Dig med hemvårdens kriterier här

Du kan bekanta Dig med innehållet i hemvårdtjänsterna här

Avgiften för regelbunden hemvård är beroende av inkomsterna och hjälpbehovet. För tillfällig hjälp betalas en engångsavgift.

Närståendevårdsstöd, stödtjänster och färdtjänst är möjliga att ansöka via hemvården. Suomeksi

Hemvårdens kontaktuppgifter

 

Senast ändrat 26.02.2019