< Aktuellt
10.12.2019

Fullmäktige godkände Sibbos budget för nästa år

Fullmäktige godkände Sibbos budget för nästa år
Fullmäktige i Sibbo godkände i går (9.12.2019) budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2022. Kommunernas ekonomiska situation är i allmänhet mycket svår, men Sibbo kan upprätthålla en god nivå på sina tjänster och höjer inte skatterna. Kommunens verksamhetsbidrag (nettoutgifterna) ökar med cirka 9 miljoner euro, dvs. 8,3 procent, jämfört med den ursprungliga budgeten för innevarande år. För att budgeten ska kunna genomföras krävs dock en sträng kostnadsdisciplin.

Enligt budgeten skulle resultatet för kommunens räkenskapsperiod år 2020 vara –1,3 miljoner euro och visa ett överskott på 0,04 miljoner euro efter avskrivningsdifferensen. Till följd av kommunstyrelsens och fullmäktiges behandling av budgeten justerades kommundirektörens ursprungliga förslag med cirka 0,7 miljoner.

Enligt strategin ökar kommunen inte kommuninvånarnas skattebörda genom sin egen verksamhet nästa år, dvs. kommunalskatten förblir oförändrad. Nästa år fäster kommunen speciell uppmärksamhet vid att trygga social- och hälsovårdstjänsterna. Det budgeterade verksamhetsbidraget (nettoutgifterna) för social- och hälsovården överskrider innevarande års ursprungliga budget med 3,9 miljoner euro, dvs. 7,4 procent.

Kommunens driftsekonomi anpassas under åren 2020–2022 så att räkenskapsperiodens resultat är positivt utan markförsäljningsintäkterna senast år 2023. Ett positivt resultat utan markförsäljningsintäkterna är enligt kommunens strategi ett av Sibbos huvudmål.

- Att genomföra budgeten kommer att kräva beslut om hur kommunens servicenivå kan anpassas till det beviljade anslaget, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Målet är en anpassning på minst 5 miljoner euro. Förslagen till anpassningsåtgärder förs till fullmäktige för behandling före nästa sommars semesterperiod.

Kommunens tjänster utvecklas ändå nästa år. Det regionala hemsjukhusets verksamhetsställe i Sibbo inleder sin verksamhet nästa år. Verksamheten är underställd Borgå sjukhus. Nästa år tar kommunen i bruk en elektronisk ärendeportal och förnyar sin webbplats. För kommuninvånarna innebär budgeten bland annat att arbetet med att bygga ut Sipoonlahden koulu färdigställs och lokalerna kan tas i bruk. Utbildningstjänsternas kostnader per elev återgår ungefär till nivån för åren 2016 och 2017. Söderkulla skola flyttar in i Sipoonlahden koulu, och man avstår från paviljongerna vid Lärdomsvägen hösten 2020. Detta minskar lokalkostnaderna per elev. Antalet investeringar är stort nästa år, och huvudvikten ligger på servicebyggande. Bland annat arbetet med att bygga ut Nickby Hjärta fortsätter. Vi satsar också hårt på att få till stånd en lösning för att inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby. Genom planläggningen strävar vi efter att erbjuda fler egnahemstomter till försäljning i Tasträsk i Söderkulla och på Nickby gårds område.

Fullmäktigeledamöterna lämnade in 22 understödda förslag till budgeten vid remissdebatten 11.11.2019. Den viktigaste ändringen i budgeten var då fullmäktige godkände det ändrade förslaget om att planeringen och genomförandet av rondellen mellan Nya Borgåvägen och Söderkullavägen fogas till trafikledsprojekten. För rondellen reserveras ett budgetanslag på 50 000 euro år 2020 och ett anslag på 600 000 euro år 2021. Rondellen kan börja byggas tidigast år 2021. Fullmäktige godkände också efter omröstning (rösterna 23-18, 1 tom röst) ett tillägg om 315 000 euro till social- och hälsovårdens budget för införrättandet av nya tjänster eller köp av tjänster. Likaså godkändes efter omröstning (rösterna 22-20) ett 40 000 euro stort anslag för ungdomstjänsterna för att anställa en arbetare för förebyggande av rusmedelsmissbruk och för att utveckla verksamheten.

Du hittar kommunstyrelsens förslag till budget via denna länk. Den godkända budgeten publiceras på kommunens webbplats Ekonomi och taxor efter att man fört in de ändringar som godkänts av fullmäktige.


Senast ändrat
10.12.2019