< Aktuellt
15.06.2018

Sibbo och Kervo samarbetar för att uppnå regionala mål – persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby framskrider

Arbetet med att inleda persontågtrafik på sträckan mellan Kervo och Nickby framskrider i samarbete mellan Sibbo, Kervo och Helsingforsregionens trafik (HRT). Ett gemensamt projekt har startats i syfte att inleda persontågtrafiken och den politiska styrgruppen höll sitt första möte 14.6. Målet är att få igång tågtrafiken senast i mitten av nästa decennium. Detta gör det möjligt att utveckla och bygga ut tätorterna Nickby och Tallmo i Sibbo och Ahjo i Kervo med stöd av spårtrafiken.

Projektet stärker områdets livskraft och skapar bättre förutsättningar för tillväxten, boende till ett rimligt pris, uppkomsten av arbetsplatser samt utvecklingen av tjänster. Persontågtrafiken mellan Kervo och Nickby uppfyller inom detta detta område bäst klimatmålen för Helsingforsregionen.

Sibbo kommun och Kervo stad har som mål att alla beslut som krävs för att inleda persontågtrafiken ska slutföras före utgången av år 2021.

– Det är frågan om ett spjutspetsprojekt i strategin under fullmäktigeperioden. Enligt Sibbo kommuns strategi ska kommunen ha beredskap att stödja ordnandet av trafiken även i inledningsskedet. Vi påskyndar dessutom planläggningen och byggandet i Nickby och Tallmo, berättar Heikki Vestman (Sibbo fullmäktige, ordförande).

Enligt en tidigare behovsutredning uppgår investeringarna för att ta i bruk banan till cirka 31 miljoner euro och de skulle fördelas mellan kommunerna och staten. Kostnaderna justeras i takt med att arbetet framskrider.

– I jämförelse med spårtrafikinvesteringar i miljardklass är detta projekt mycket kostnadseffektivt och ändamålsenligt, konstaterar Kaj Lindqvist (Sibbo kommunstyrelse, ordförande).

Med hjälp av projektet kan regionen utvecklas som en enhetligt fungerande och attraktiv del av metropolområdet. Järnvägen ger goda möjligheter att utveckla ett nätverk av centrum med egna särdrag och erbjuda mångsidiga alternativ för boende där trafiksystemet grundar sig på hållbara transportsätt.

- Det här är Kervos och Sibbos sätt att uppnå de regionala målen för samhällsutvecklingen. Järnvägsförbindelsen är ett hållbart transportsätt med låga utsläpp som har bättre förutsättningar att sammanbinda Ahjo, Nickby och Tallmo till Helsingforsregionen än enbart en bussförbindelse, säger Samuli Isola (Kervo stadsstyrelse, ordförande).

Anslutningsparkering i Kervo

Som ett led i att uppnå de regionala målen anser Kervo och Sibbo det viktigt att det byggs ett område för anslutningsparkering vid Kervo station före utgången av år 2019. Användningen av regional kollektivtrafik ökar med hjälp av anslutningsparkering.

– Tack vare anslutningsparkering kan många Kervobor och även många Sibbobor resa med tåg redan innan persontågtrafiken inleds på sträckan mellan Kervo och Nickby, säger Pia Lohikoski (Kervo stadsstyrelse, 2:a viceordförande).

År 2030 kan befolkningen i zonen Nickby–Tallmo–Ahjo uppgå till cirka 25 000 personer. Inom ramen för projektet som syftar till att inleda personaltågtrafik utreds ingående olika slags trafik- och markanvändningslösningar som ska främja hållbara transportsätt, dvs. komplettera och förtäta stationsområdena samt förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken. 

Mer information:
Mikael Grannas, mikael.grannas@sibbo.fi, 040 752 9803
Kirsi Rontu, kirsi.rontu@kerava.fi, 040 318 2888


Senast ändrat
15.06.2018