< Aktuellt
13.10.2016

Kommundirektörens förslag: Sibbo kommuns budget för år 2017 visar överskott – skatteprocenten stiger inte

Kommundirektörens förslag till budget för år 2017 är färdigt. Enligt förslaget är det centrala målet för Sibbo kommun år 2017 att hålla kostnaderna i styr. Kommunalskatteprocenten föreslås hållas kvar vid 19,25 procent. Kommunstyrelsen behandlar budgeten på sitt budgetseminarium den 17–18 oktober. Fullmäktige inleder behandlingen av budgeten den 7 november.

Sibbo kommuns resultat för år 2016 ser ut att bli bättre än vad som budgeterats. Det är dock möjligt att helhetssituationen ändras då överlåtelseskatten som betalades i samband med att fastighetsbolagen bildades bokförs som kostnad. Resultatet efter bokslutsdispositioner förväntas bli cirka 2,5 miljoner euro positivt.

Åren 2013 och 2014 gjorde Sibbo ett negativt resultat, men år 2015 lyckades man vända ekonomins riktning och kommunens resultat visade ett överskott. Den positiva trenden förväntas fortsätta under de kommande åren. På basis av kommundirektörens budgetförslag skulle resultatet för år 2017 bli cirka 2,5 miljoner euro positivt efter bokslutsdispositioner. Även för åren 2018 och 2019 väntar man sig ett positivt resultat.

Budgetförslaget för år 2017 är uppbyggt enligt fullmäktigeperiodens strategiska mål. Målen är kundorienterade kommuntjänster som främjar välbefinnandet och hälsan samt ständig förbättring, Grytlocksprincipen inom ekonomin och lyftkranar till Sibbo.

Ett utmanande år

Enligt kommundirektör Mikael Grannas blir 2017 ett utmanande år för hela kommunsektorn.

– Recessionen i Finlands ekonomi har pågått snart ett årtionde. Inom kommunsektorn innebär detta å ena sidan att inkomsterna minskar fortlöpande och å andra sidan att kommuninvånarnas behov av tjänster alltjämt ökar, beskriver Grannas.

Det kommande budgetåret påverkas också av landskapsreformen som bland annat innebär att hela den kommunala social- och hälsovården från början av år 2019 flyttas till ett servicebolag som lyder under landskapet. Enligt Grannas måste de nödvändiga förberedelserna för den här överföringen inledas under det kommande budgetåret.

– Det här innebär också att vi grundligt måste tänka över kommunens identitet, säger Grannas.

Fastighetsskatten och kommunalskatten hålls oförändrade

Kommundirektören föreslår att kommunen håller alla skatteprocenter oförändrade, med undantag av skatten för obebyggda byggplatser. Skatteprocenten för obebyggda byggplatser höjs från 3 procent till 6 procent.

Den allmänna osäkerheten inom ekonomin återspeglar sig i skatteinkomsterna. I Sibbo har ökningen av skatteinkomsterna ändå varit gynnsam och snabbare än i landet i genomsnitt. Skatteinkomsterna antas öka något år 2017. År 2016 väntas skatteinkomsterna inbringa 90,6 miljoner euro och år 2017 cirka 92,6 miljoner euro.

Däremot är utvecklingen av statsandelarna negativ och år 2017 beräknas de uppgå till 14,1 miljoner euro, det vill säga 1,3 miljoner mindre än år 2016.

Skulden per invånare högst 3100 euro

Kommundirektören föreslår som mål för år 2017 att hålla skuldsättningen på en skälig nivå så att skulden per invånare uppgår till högst 3100 euro. Skuldsättningen förutspås öka under perioden 2018–2019. Orsaken till detta är det omfattande investeringsprogrammet som tillväxten i Sibbo kräver.

I budgetförslaget stiger kommunens kostnader per invånare tillfälligt något. De externa kostnaderna per invånare år 2017 beräknas uppgå till cirka 5 930 euro, då de år 2016 förväntas uppgå till cirka 5 900 euro. Under åren därpå förväntas siffran sjunka.

Enligt förslaget uppgår de externa verksamhetskostnaderna år 2017 till 121,6 miljoner euro. I år är de förväntade kostnaderna 118,6 miljoner euro. Höjningen beror främst på satsningarna på digitalisering och kostnaderna för familjegrupphem för unga asylsökande. Kostnaderna för familjegrupphemmen syns också som intäkter för social- och hälsovårdsavdelningen. Om familjegrupphemmens inverkan inte beaktades skulle kostnaderna per invånare år 2017 vara klart lägre än år 2016.

Investeringar i skolor och bostadsområden

Befolkningstillväxten som planerats länge i Sibbo håller nu på att förverkligas. Tillväxten förväntas fortsätta i nästa år och uppgå till cirka 2,5 procent. Grannas berättar att tillväxten hämtar in mycket välkomna skatte- och markförsäljningsinkomster till Sibbo, men också utmaningar.

– Tillväxten utmanar vår serviceproduktion och orsakar också ett stort investeringstryck, säger Grannas.

Att svara på utmaningarna i ekonomin innebär dock att investeringarna övervägs noga. Enligt budgetförslaget uppgår bruttoinvesteringarna till 22,1 miljoner euro år 2017 och nettoinvesteringarna uppgår till 15,5 miljoner euro.

Utvidgningarna av Nickby Hjärta och Sipoonlahden koulu föreslås utgöra de viktigaste investeringarna under planeringsperioden 2017 – 2019. Dessa investeringar ska svara mot tillväxten och det ökade antalet elever som tillväxten medför. Även daghemmet vid Nickby Hjärta är ett betydande projekt. Därtill investerar kommunen särskilt i infrastrukturen i de nya bostadsområdena i Nickby och Söderkulla.

Meddelandet har korrigerats 14.10.2016. Kommundirektören föreslår att skatteprocenten för obebyggda byggplatser höjs från 3 procent till 6 procent (inte till 4 procent som vi tidigare informerade). Vi beklagar felet.


Senast ändrat
14.10.2016